Što je osobni odbitak zaposlenika i kako se računa?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Osobni odbitak

Najjednostavnije rečeno, osobni odbitak zaposlenika dio je njegove plaće koji se ne oporezuje, već se na njega plaćaju isključivo doprinosi. Zašto se osobni odbitak može razlikovati i o čemu ovisi, saznajte u nastavku!

Što je osobni odbitak?

Prema Zakonu o porezu na dohodak, svakom se zaposlenom oporezivi iznos dohotka umanjuje za iznos osobnog odbitka, i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak. Osobni odbitak ne odnosi se samo na primitke iz radnog odnosa, već i mirovina ili ostalih bruto primitaka na osnovu nesamostalnog rada.

To u praksi znači da se na taj osobni odbitak ne obračunava porez na dohodak. U 2024., svaki zaposlenik koji nema uvećanje osobnog odbitka plaća i porez na dohodak, čak i kod minimalne plaće. Uvećanjem osobnog odbitka, povećava se dio dohotka na koji se ne obračunava porez na dohodak, a samim time raste i neto plaća zaposlenika. Zato je dobro da svaki zaposlenik maksimalno poveća osobni odbitak preko uvećanja, ako to može.

Promjene osobnog odbitka u 2024.

Od 1. siječnja 2024., promijenila se visina osobnog odbitka, pri čemu je novi iznos osnovnog odbitka 560,00 eura. Za svako iduće uzdržavano dijete, koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1x u odnosu na prethodni.

Osobni odbitak i uvećanja

Tablica 1. Prikaz osobnog odbitka s iznosima u eurima: stari iznos odnosi se na 2023., a novi na 2024. godinu.
Izvor: Porezna uprava, Obrada: Brojevi d.o.o.

Kao što se vidi, osobni odbitak je posebno porastao kod većeg broja djece, dok je porast osnovnog odbitka skromniji.

Tko su uzdržavani članovi?

Kako navodi Porezna uprava, “uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka”.

Dakle, uzdržavani članovi uže obitelji mogu biti i, primjerice, roditelji zaposlenika koji nemaju primanja ili su ona manja od šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka. U 2024. godini, to iznosi 3.360,00 eura na godišnjoj razini. Posebno je važno imati ovaj iznos na umu kod rada studenata, kako roditelji ne bi izgubili pravo na odbitak.

Kako se raspodjeljuju uzdržavani članovi?

Obveznici poreza na dohodak mogu raspodijeliti uzdržavane članove obitelji prema dogovoru. Pogledajmo primjer u kojem dvoje zaposlenih roditelja uzdržava troje djece i jednog uzdržavanog člana obitelji. Jedan zaposleni može na svoju poreznu karticu prijaviti dvoje djece, a drugi zaposleni treće dijete i uzdržavanog člana obitelji, ako im to pomaže optimalno iskoristiti porezni odbitak.

Korisno je da zaposleni izračunaju na koji način rasporediti uzdržavane članove kako bi postigli optimalnu raspodjelu. Tako mogu potpuno iskoristiti odbitak za umanjenje plaćenog poreza, što je njihovo pravo. Danas postoje i kalkulatori koji im u tome mogu pomoći.

Savjeti kod korištenja osobnog odbitka

 1. Malo je poznato da roditelji mogu čak i rasporediti odbitak od jednog djeteta na dva jednaka ili nejednaka dijela, ako izračunaju da im se to isplati.
 2. Osobni odbitak i pripadnost gradu, odnosno općini te ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaju se i utvrđuju isključivo na temelju porezne kartice (PK). Dakle, svaka se promjena najprije mora evidentirati na poreznoj kartici da bi stupila na snagu.
 3. Često se događa da zaposlenici ne znaju da imaju uvećanje osobnog odbitka na temelju djelomičnog invaliditeta za njih ili njihove uzdržavane članove. Premda se invaliditet po osnovi tjelesnog oštećenja prijavljuje, to je rjeđe slučaj kod, primjerice, autoimunih bolesti ili smetnji u razvoju. Dobro je educirati zaposlenike da svaki oblik invaliditeta prijave u PK i iskoriste svoja prava na uvećanje odbitka.

Što ne ulazi u osobni odbitak?

Porezna uprava navodi niz kategorija primitaka koje ne ulaze u osobni odbitak. One su:

 • primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora
 • doplatak za djecu
 • novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora
 • potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta
 • obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja
 • primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji
 • darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava
 • naknada troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih neoporezivih iznosa
 • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
 • stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti pod uvjetom da bivši radnik ne ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja​
 • ​nacionalna naknada za starije osobe.

Na koje se primitke ne primjenjuje osobni odbitak?

Važno je znati i da neoporezivi primici, poput božićnica, otpremnina, nagrada za radne rezultate ili darova za djecu ne uvećavaju oporezivi dohodak do neoporezivog iznosa. Više o ovim primicima saznajte ovdje.

Isto tako, nadoknade troškova, kao što su: naknada troškova prehrane (topli obrok) i prijevoza, dnevnice za službena putovanja, naknada troškova smještaja radnika, naknada troškova vrtića i predškolskog odgoja ili naknada troškova odmora nisu oporezivi do maksimalnog propisanog iznosa. Više o njima možete saznati ovdje.

***

Želite pouzdan računovodstveni servis, uz kojeg ćete prestati brinuti oko promjene propisa? Znate li da možemo za vas unositi i promjene po poreznoj kartici (PK)? Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 10.6.2024., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.