Kako se računa godišnji odmor i koje su obveze poslodavca?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Znate li da je godišnji odmor propisan Ustavom? Naime, pravo na godišnji odmor proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske prema kojem svaki zaposlenik ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor. Sam godišnji odmor je definiran kao pravo radnika i obveza poslodavca čija je svrha obnavljanje radnikovih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. U nastavku donosimo odgovore na najčešća pitanja koja nam postavljaju vezano uz korištenje godišnjeg, ugovore o radu, naknada i ograničenja.

Imaju li pravo na godišnji odmor i zaposleni na određeno vrijeme?

Bez obzira na to ima li radnik ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, on uvijek ima pravo na godišnji odmor.

Kako se određuje na koliki godišnji odmor ima pravo svaki radnik?

Zakonom o radu određeno je minimalno pravo na godišnji odmor. Odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, pravo na godišnji odmor se može uređivati i mijenjati samo u korist radnika.

Trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo obvezan je dio ugovora o radu. Poslodavac je obvezan u ugovoru o radu navesti odredbu u kojoj je navedeno trajanje godišnjeg odmora. Alternativno, može ga uputiti na odredbe kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu koji uređuju pitanja trajanja godišnjeg odmora.

Koliki je minimalni godišnji odmor za radnike prema Zakonu o radu?

Prema odredbama Zakona o radu, radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.

Ima li radnik koji radi 5 radnih dana i onaj koji radi 6 radnih dana u tjednu isti minimalni godišnji odmor?

Godišnji odmor radniku utvrđuje se brojem radnih dana. Ovisi o tome radi li radnik prema tjednom rasporedu radnog vremena 5 dana u tjednu (od ponedjeljka do petka) ili 6 radnih dana (od ponedjeljka do subote). Radniku koji prema tjednom rasporedu radi 5 dana, pripada 20 dana godišnjeg odmora. Ako radi 6 dana u tjednu, onda mu pripada 24 dana godišnjeg odmora, prema Zakonu o radu.

Može li poslodavac povećati ugovoreno trajanje godišnjeg odmora?

Autonomnim aktom poslodavac (odluka) može propisati dulje trajanje godišnjeg odmora od najkraćega propisanog tj. ugovorenog. Dakle, ako poslodavac želi ponuditi radniku šest ili osam tjedana godišnjeg odmora, ima tu mogućnost.

Što se ne računa u dane godišnjeg?

U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se oni dani koje radnik ne bi radio da nije na godišnjem odmoru i razdoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koje je utvrdio ovlašteni liječnik. Uz to, ni dani plaćenog dopusta ne računaju se kao godišnji odmor.

Računaju li se blagdani kao godišnji?

Ako radnik, prema rasporedu radnog vremena, treba raditi na dan blagdana ili neradnog dana, ali tog dana na svoj zahtjev koristi godišnji odmor, onda mu se prema Zakonu o radu u trajanje godišnjeg odmora uračunava i taj dan.

Kada radnik ima pravo na puni godišnji odmor za kalendarsku godinu?

Puni godišnji odmor za pojedinu kalendarsku godinu ostvaruje radnik koji:
1. Cijelu kalendarsku godinu radi kod istog poslodavca.
2. U tekućoj godini kod istog poslodavca ima više od 6 mjeseci kontinuiranog rada i da se prvi put zaposlio kod tog poslodavca.
3. U tekućoj godini imao je prethodno zasnovan radni odnos, ali s prekidom duljim od osam dana između ta dva radna odnosa i pod uvjetom da radni odnos u toj godini kod drugog poslodavca ne prestaje. Uz to, kod istog poslodavca mora imati više od 6 mjeseci kontinuiranog rada.

Što ako radnik nema pravo na puni godišnji?

Kad radnik nema pravo na puni godišnji odmor, odnosno nije ispunio sve uvjete, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Kad radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor?

Radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor u ovim slučajevima:

  1. Kad nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor (prvi put se zaposlio ili ima prekid rada između dvaju radnih odnosa dulji
    od 8 dana).
  2. Kad mu radni odnos prestaje jer ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj mu prestaje
    radni odnos.

Kako se računa razmjerni dio godišnjeg?

Radnik ima pravo na jednu dvanaestinu (1/12) godišnjeg odmora za svaki mjesec rada.

Što kada radniku prestaje radni odnos pa ne može do kraja iskoristiti razmjerni godišnji?

Poslodavac ima obvezu radniku kojemu prestaje radni odnos omogućiti korištenje razmjernog dijela godišnjeg ili isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. Poslodavac je ujedno obvezan radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora, ako zbog objektivnih razloga radniku nije omogućeno korištenje godišnjeg odmora do trenutka prestanka radnog odnosa. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.

Može li se godišnji odmor koristiti u dijelovima?

Kada radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju. Poslodavac i radnik se mogu dogovoriti i da radnik tijekom kalendarske godine koristi i manje od dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju. U tom slučaju će se neiskorišteni dio godišnjeg odmora prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

Mogu li poslodavac i radnik dogovoriti da radnik ne iskoristi niti jedan dan godišnjeg u godini?

Poslodavac i radnik ne mogu dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine ne iskoristi niti jedan dan godišnjeg. Odnosno, cijeli godišnji odmor ne može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu jer bi to bilo suprotno odredbama Zakona o radu. U tom slučaju bilo bi dobro da radnik iskoristi jedan dan godišnjeg odmora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor. Ostatak se onda može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

Do kad poslodavac treba napraviti raspored o korištenju godišnjeg?

Poslodavac je obvezan raspored korištenja godišnjega obvezan utvrditi najkasnije do 30. lipnja tekuće godine u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu i odredbama Zakona o radu.

Može li radnik koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad želi?

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristiti kad on to želi.  Obvezuje se jedino da o tom obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, ako kolektivnim ugovorom nije određen drukčiji rok. Poslodavac je dužan omogućiti taj dan godišnjeg odmora radniku, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to ne onemogućuju.

Kada je poslodavac dužan obavijestiti radnika o korištenju godišnjeg odmora?

Poslodavac je obvezan svakog radnika obavijestiti o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora najmanje petnaest dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Poslodavcu je ostavljen izbor hoće li radnika o rasporedu korištenja njegova godišnjeg obavijestiti usmeno ili pisanim putem. Ne postoji zakonska obveza poslodavca da o rasporedu korištenja godišnjeg odmora radnika donosi pisanu obavijest. Ipak, pisana obavijest se preporučuje zbog veće sigurnosti poslodavca i radnika.

Može li se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji?

Naknada za neiskorišteni odmor isplaćuje se jedino u slučaju prestanka ugovora o radu. Ne može se isplatiti u slučaju nemogućnosti korištenja godišnjeg tijekom kalendarske godine ili do 30. lipnja sljedeće godine, ako radniku ne prestaje radni odnos.

Prema Zakona o radu, sporazum o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora bio bi ništetan. Isto tako, ništetan bi bio i sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor. Zbog toga poslodavac ima obvezu radnika kojemu ne prestaje radni odnos uputiti na korištenje godišnjeg odmora. Obvezan je voditi računa da radnik iskoristi svoje pravo na godišnji odmor.

Do kad radnik može iskoristiti preneseni dio godišnjeg odmora u sljedećoj godini?

Radnik može neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu. Međutim, mora ga iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine prema Zakonu o radu. Neiskorišteni dio iz prethodne godine radnik mora započeti tako da ga u potpunosti iskoristi do 30. lipnja sljedeće godine.

Mogu li radnicima isplatiti troškove za godišnji odmor?

Poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti do 400,00 eura godišnje kao naknadu za podmirivanje troškova za odmor. Naknada se koristi za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga. Detalji oko načina isplate na vaučer – „Hrvatska turistička kartica“ definirani su odlukom Ministarstva za turizam. Više saznajte ovdje.

Ako vas zanimaju i druge neoporezive isplate radnicima, pročitajte članak na tu temu.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 12.6.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.