Koje su neoporezive isplate radnicima koje možete koristiti u poslovanju?

Published by Bruno Cvitanović on

Neoporezive isplate radnicima predstavljaju najjednostavniji i najpovoljniji način nadoknade troškova ili nagrađivanja. Često se događa da poslodavci nisu upoznati koje neoporezive isplate radnicima mogu koristiti. Time propuštaju niz mogućnosti koje im se nude da povećaju zadovoljstvo radnika uz minimizaciju troškova. U nastavku nudimo odgovore na najčešća pitanja i sve mogućnosti kako neoporezivo isplatiti radnike.

Koje naknade troškova mogu biti tretirane kao neoporezive isplate radnicima?

1. Prijevozni troškovi na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka;
2. Troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka;
3. Troškovi prijevoza na posao i s posla – mjesni i međumjesni u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza;
4. Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru;
5. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje (ne treba pravdati utrošak);
6. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca;
7. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem;
8. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika do visine stvarnih izdataka. Naknda se isplaćuje temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi;
9. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem;
10. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kn godišnje;
11. Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika u svoti stvarnih troškova koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca;
12. Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU.

Do kojih se iznosa mogu neoporezivo isplatiti dnevnice, terenski dodatak i naknada za odvojeni život?

1. Dnevnice u zemlji (do 8 sati – 0 kn, 8–12 sati 1/2 dnevnice, = 100,00 kn, a preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenosti najmanje 30 km) 200,00 kn dnevno, ako je podmiren jedan obrok dnevnica se smanjuje za 30 % i tada iznosi 140,00 kn, ako su podmirena dva obroka dnevnica se umanjuje za 60 % i tada iznosi 80,00 kn;
2. Dnevnice za rad na terenu u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) 200,00 kn dnevno, ako je osiguran jedan obrok terenski dodatak se smanjuje za 30 %, ako su podmirena dva obroka smanjuje se za 60 %;
3. Dnevnice za inozemstvo od 8 do 12 sati dnevno do 50 % svote dok se za dnevnice za inozemstvo koje traju više od 12 sati isplaćuje puni iznos prema odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
4. Dnevnice za rad na terenu u inozemstvu, isplaćuje se u svotama kao i dnevnice za službeni put u inozemstvu;
5. Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno;
6. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kn dnevno;
7. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno.

Kako neoporezivo isplatiti darove radnicima i otpremnine?

1. Prigodne nagrade – regres (božićnica, naknade za godišnji odmor i sl.) sveukupno do 3.000,00 kn godišnje;
2. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje;
3. Dar djetetu do 15 godina života – do 31. 12. tekuće godine 600,00 kn godišnje;
4. Dar u naravi (dobrima) do 600,00 kn godišnje s PDV-om;
5. Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena;
6. Otpremnina pri odlasku u mirovinu 8.000,00 kn;
7. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanog otkaza prema Zakonu o radu do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca;
8. Otpremnine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.

Koje se potpore se tretiraju kao neoporezive isplate radnicima?

1. Potpora za novorođeno dijete do 10.000,00 kn;
2. Potpora djetetu za školovanje 1.750,00 kn mjesečno – do 15. godine života, završetka osnovnog obrazovanja kada se isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika s gubitkom potpune radne sposobnosti;
3. Zbog invalidnosti zaposlenika 2.500,00 kn godišnje;
4. U slučaju smrti zaposlenika 7.500,00 kn;
5. U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika 3.000,00 kn;
6. Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana – 2.500,00 kn godišnje;
7. Zbog otklanjanja elementarnih nepogoda ili katastrofa koje je proglasila Vlada RH (prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu);
8. Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove) mogu se neoporezivo isplatiti ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Isplata se obavlja na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju;
9. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 500,00 kn mjesečno. Porez na dohodak ne plaća se na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do 500,00 kn mjesečno, odnosno ukupno do 6.000 kn godišnje. Bilješka: osim što su ove premije neoporezive isplate radnicima, država ih dodatno subvencionira. Tako radnik može ostvariti dodatni bonus do 750,00 kuna godišnje (ili 15% do iznosa od 5.000,00 kn godišnje) ako za njega uplaćujete premiju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Pripadaju li i jubilarne nagrade među neoporezive isplate radnicima?

I jubilarne se nagrade mogu neoporezivo isplatiti radnicima do određenog iznosa. Oni su poredani ovako:
– za 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn;
– za 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn;
– za 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn;
– za 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn;
– za 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn;
– za 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn;
– za 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina do 5.000,00 kn.

Kad se neoporezivo mogu isplatiti stipendije i nagrade za praktični rad (praksu)?

1. Stipendije učenicima za redovito školovanje 1.750,00 kn mjesečno. Stipendije učenicima na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, u tuzemstvu ili inozemstvu, mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na drugi dohodak (24% + prirez);
2. Športske stipendije i naknade za šport, usavršavanje 1.750,00 kn mjesečno;
3. Stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju 4.000,00 kn mjesečno – javni natječaj;
4. Nagrade za športska ostvarenja 20.000,00 kn godišnje;
5. Nagrade športašima amaterima – po posebnom propisu 1.750,00 kn mjesečno;
6. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada 1.750,00 kn mjesečno;
7. Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga 63.000,00 godišnje.

Što ako se prethodno navedene svote isplate osobama koje nisu u radnom odnosu?

Tada se cijela svota smatra drugim dohotkom i potrebno je na nju obračunati te platiti doprinose i porez na dohodak.

Mogu li neprofitne organizacije neoporezivo isplaćivati troškove službenog putovanja osobama koje nisu njihovi radnici?

Neprofitne organizacije mogu osobama koje nisu u radnom odnosu neoporezivo isplaćivati:
– naknade troškova službenog putovanja tj. troškove prijevoza, noćenja i dnevnica;
– troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe.

Zanimaju vas neoporezive isplate radnicima? Provjerite i kada su i do kojeg iznosa dozvoljene gotovinske isplate fizičkim osobama.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 31.01.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.