Što je registar stvarnih vlasnika te tko je i do kada obvezan upisati podatke?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Registar stvarnih vlasnika

Nedavno je propisano kako se svi vlasnici pravnih subjekata moraju upisati u Registar stvarnih vlasnika. Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe ili fizička osoba (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom. Oni koji to ne učine na vrijeme, riskiraju kazne u iznosu do 46.450,00 eura. Saznajte kako to izbjeći!

Tko je obveznik upisa u registar stvarnih vlasnika?

Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pravni subjekti koji su obvezni upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar su: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Koji je rok za upis u Registar stvarnih vlasnika?

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika propisano je da su svi pravni subjekti dužni upisati podatak o stvarnom vlasništvu u Registar najkasnije 30 dana od osnivanja pravnog subjekta.

Koji se podaci upisuju u Registar stvarnih vlasnika?

Ovlaštena osoba pravnog subjekta obvezna je su u Registar upisati podatke o:
– stvarnome vlasniku ili stvarnim vlasnicima, koji obuhvaćaju: ime i prezime, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, državljanstvo stvarnog vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva;
– vlasničkoj strukturi, a trgovačka društva i podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva.

Što kada pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu?

Pravni subjekti obvezni su označiti ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu. Složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Ako pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu, obvezni su priložiti grafički prikaz vlasničke strukture ili upisati napomenu.

Kako je moguće izvršiti upis u Registar stvarnih vlasnika?

Upis u registar stvarnih vlasnika moguće je izvršiti na dva načina:

1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata;
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Koji je obrazac potrebno ispuniti kada se predaje u poslovnici FINA-e za upis u Registar stvarnih vlasnika?

Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:

1) Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV – 1.

2) Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV – 2.

3) Pravni subjekti organizirani kao: udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV – 3-II.

4) Trustovi popunjavaju Obrazac RSV – 4-II.

Što je još potrebno ponijeti ako se upis podataka stvarnog vlasnika vrši u poslovnici FINA?

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može izvršiti upis podataka u Registar preko poslovnice Financijske agencije te je uz obrazac dužna priložiti:
1. presliku službenog osobnog dokumenta;
2. punomoć ako osoba predaje obrazac u poslovnici Agencije u svojstvu opunomoćenika;
3. grafički prikaz vlasničke strukture ako je u obrascu označeno da pravni subjekt ili trust ima složenu vlasničku strukturu, a u obrascu nije upisana napomena.

Tko je osoba ovlaštena za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika?

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (direktor) ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar te upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar.

Je li moguće da ovlaštena osoba dodijeli ovlaštenje posredniku za upis u Registar?

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta (direktor) može dodjeliti ovlaštenje posredniku (npr. zaposleniku ili knjigovodstvenom servisu) da umjesto njega izvrši upis u Registar stvarnih vlasnika. Dodjelu ovlaštenja posredniku moguće je izvršiti na dva načina:

1) Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta osobno dolazi na šalter e-Ovlaštenja s Pristupnicom za e-Ovlaštenja te preslikom osobne iskaznice. Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje zahtjev referentu Financijske agencije za e-Ovlaštenja za dodjelu prava pristupa aplikaciji drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta.

Prilikom podnošenja zahtjeva osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta će referentu Financijske agenciji učiniti dostupnim sljedeće podatke:
– naziv i OIB pravnog subjekta za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV;
– identifikator pravnog subjekta (na primjer MBO iz obrtnog registra i dr.) za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka;
– ime i prezime i OIB fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka;
– e-mail adresa fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka;
– naziv i OIB pravnog subjekta u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka;
– identifikator pravnog subjekta (na primjer MBS dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku) u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV;
– matični broj obrta ili slobodnog zanimanja kojem se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV.

2) Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta šalje Posrednika na šalter e-Ovlaštenja u poslovnicu Financijske agencije.
Posrednik dolazi na šalter e-Ovlaštenja te treba pripremiti sljedeću dokumentaciju referentu Financijske agencije:
– pristupnicu za e-Ovlaštenja;
– obrazac za davanje punomoći za pristup na e-uslugu u podsustavu e-Ovlaštenja;
– presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta;
– presliku vlastite osobne iskaznice.

Što ako pravni subjekt ne upiše podatke u Registar stvarnih vlasnika u propisanom roku?

Pravni subjekt koji odgovarajuće podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar u rokovima propisanima pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 660,00 do 46.450,00 eura.

Što ako dođe do promjene stvarnog vlasnika nakon upisa podataka u registar?

Pravni subjekt dužan je u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene ažurirati podatke koje je prethodno upisao u Registar.

Jesu li obrtnici obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika?

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Iz tog razloga nisu dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 18.9.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.