Kako se mogu iskoristiti poticaji za samozapošljavanje kod otvaranja posla?

Published by Bruno Cvitanović on

Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: brige oko papirologije, pronalaska klijenata, održavanja likvidnosti i drugih novih zadaća poznate su svakome tko je pokretao vlastiti posao. Zato treba iskoristiti svaku priliku da olakšate tu tranziciju. Jedna takva prilika jesu poticaji za samozapošljavanje koje pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje. U slučaju da posao pokrećete samostalno, možete računati s do 70.000 kuna. Poticaji za samozapošljavanje dostupni su svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda.

Koji su pravni oblici pokretanja posla za koje se mogu iskoristiti poticaji za samozapošljavanje?

Za otvaranje trgovačkog društva – maksimalno do 4 osobe tj. do 220.000 kn;
Za otvaranje obrta ili slobodne profesije – maksimalno do dvije osobe tj. do 110.000 kn;
Za udruživanje u zadruge – maksimalno do 5 osoba tj.do 275.000 kn.

Koji su propisani uvjeti kako bi se mogli ostvariti poticaji za samozapošljavanje?

-Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Zavoda (nije važno koliko ste dugo u evidenciji);
-Izrada poslovnog plana iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa;
-Izvršene aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje sa savjetnikom u nadležnom uredu Zavoda;
-Izrada troškovnika u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Za koje je djelatnosti moguće iskoristiti maksimalnih 70.000 kuna subvencije?

Poslovni subjekati iz sljedećih djelatnosti mogu koristiti poticaje do 70.000 kuna:

– rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09);

– prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33);

– gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39);

– građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99);

– prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1).

Treba napomenuti da se veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika.

Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

Koji se troškovi mogu priznati?

 • Troškovi koji se navode u troškovniku, a usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
 • Nabava opreme, strojeva, tehnike i alata:
 • Kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad;
 • Kupnja licenciranih IT programa;
 • Zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji);
 • Plaćanje doprinosa za najviše 11 mjeseci poslovanja;
 • Troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja;
 • Edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava;
 • Troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade, upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti;
 • Izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa; web hosting, zakup domene, održavanje web stranice – najviše 20 % od iznosa potpore;
 • Kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama);
 • Troškovi atesta i procjene opasnosti;
 • Kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme;
 • Kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software);
 • Kupnja franšize;
 • Kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti).

Potporu nije moguće koristiti za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. No, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Uključuje li iznos potpore i PDV?

Poticaji za samozapošljavanje u iznosu od 55.000 kn odnose se na troškove bez PDV-a kada je poslovni subjekt u sustavu PDV-a. Ako poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a, troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost.

Koji su troškovi neprihvatljivi?

Prvo, napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, poticaji za samozapošljavanje ne mogu se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka.

Neprihvatljive troškove ne možete pokriti poticajima i uključiti u troškovnik, no svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan.

 • Kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • Kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • Kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju porezi, prirezi i komorski doprinosi
 • Kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • Zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • Obnova ili uređenje poslovnog prostora, popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • Podzakup za poslovni prostor
 • Oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, Internet, druge tvrtke)
 • Pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • Edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • Troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • Komorske i druge članarine
 • Autorski ugovori s drugim osobama
 • Trošak istraživanja tržišta
 • Najam/leasing vozila i opreme
 • Tisak na reklamne predmete
 • Doprinosi za druge zaposlenike
 • Službena putovanja
 • Trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • Troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • Temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • Kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • Troškovi premija osiguranja
 • Režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • Usluge drugih poslovnih subjekata (osim knjigovodstvenih i web usluga)

Koju dokumentaciju i obrasce je potrebno dostaviti Zavodu?

Poticaji za samozapošljavanje neće biti odobreni ukoliko ne dostavite cjelovitu dokumentaciju HZZ-u. Možete dostaviti i dodatnu dokumentaciju, poput ponuda za strojeve ili računovodstvene usluge, ili pisma namjere o poslovnoj suradnji, kojima pokazujete da imate potencijalne klijente.

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

– Zahtjev (propisani obrazac)
– Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
– Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
– Izjava o nepodmirenim obvezama
– Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
– Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova.

Boduju se:

– Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana (3 boda);

– Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana (2 boda);

– Prethodno poduzetničko iskustvo (prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju) (2 boda);

– Suradnja sa Zavodom (3 boda);

– Popunjenost poslovnog plana. U ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana (3 boda);

– Priložene ponude/predračuni uz troškovnik. Za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno priložiti ponude/predračune (1 bod);

– Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji. Podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje bit će dodatno bodovani (1 bod);

– Povezani poslovni subjekti. U slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva kroz formalne dokumente, registre i sl. utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ako se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o njegovom preuzimanju, također će se dodijeliti negativni bodovi (1 bod);

– Procjena prihoda i troškova. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka (2 boda);

– Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište. Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala (8 bodova).

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Članak je posljednji put ažuriran 20. veljače 2019., u skladu s posljednjim informacijama, spoznajama i natječajima. HZZ može promijeniti određena pravila i akte interno i bez prethodne obavijesti.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.