Kako iskoristiti poticaje za samozapošljavanje kod otvaranja posla?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

*Brojevi d.o.o. specijalizirani su za računovodstvene usluge za mala i srednja poduzeća. Ako vas, nakon čitanja ovog članka, zanimaju poticaji za samozapošljavanje i želite se prijaviti na ovu mjeru, molimo, kontaktirajte nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ne pružamo usluge izrade poslovnih planova ili evaluacije vaših prijava: za savjet se možete obratiti nadležnom savjetniku za samozapošljavanje. 

Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: brige oko papirologije, pronalaska klijenata, održavanja likvidnosti i drugih novih zadaća poznate su svakome tko je pokretao vlastiti posao. Zato treba iskoristiti svaku priliku da olakšate tu tranziciju. Jedna takva prilika jesu poticaji za samozapošljavanje.

Ako posao pokrećete samostalno, možete računati s do 20.000 eura. Poticaji za samozapošljavanje dostupni su svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda. Za ovu su godinu odredbe znatno izmijenjene, zato pozorno pročitajte naš vodič kako biste povećali svoje šanse za pozitivnu ocjenu. Isto tako, imajte na umu da se možete prijaviti samo do 30. rujna ili iskorištenja alociranih sredstava, zato požurite!

Što moram znati o samozapošljavanju u 2024. godini?

U Brojevima redovno pratimo i podržavamo poduzetnike-početnike, tako da imamo i dugogodišnje iskustvo rada s klijentima koji su korisnici ove potpore. Izdvajamo ključne aspekte prema iskustvima naših klijenata i našem stručnom sudu, od najvažnijih prema manje važnima:

  • Isti maksimalni iznos: poticaji za samozapošljavanje idu do 20.000 eura;
  • Poticaji za samozapošljavanje i dalje se dijele na fiksni i varijabilni iznos;
  • Fiksni iznos potpore nije potrebno pravdati troškovnikom;
  • Rast maksimalnog iznosa u određenim djelatnostima u području zeleno/digitalno;
  • Manje promjene u popisu djelatnosti (sad su jednake i za redovni postupak i za zeleno/digitalno);
  • Savjetovanje sa savjetnikom nije obvezni dio procesa;
  • Potrebno je poslovati najmanje 24 mjeseca kako bi se spriječio povrat dobivenih sredstava;
  • Smanjen broj dokumenata koje je potrebno predati prilikom prijave;
  • Određene promjene u sustavu bodovanja zahtjeva;
  • Udruživanje više primatelja poticaja za samozapošljavanje više nije moguće, premda su moguća udruživanja s drugim osobama uz određene uvjete.

Detalje svake od ovih promjena možete pregledati u nastavku.

Tko može iskoristiti maksimalni iznos od 20.000 eura?

Poticaji za samozapošljavanje variraju u maksimalnom iznosu ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Ako se prijavljuje na zeleno/digitalno, poslodavac je dužan utrošiti 3.000 eura od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu. Definicija zelenih i digitalnih radnih mjesta može se naći u Pojmovniku. Poticaji za samozapošljavanje mogu se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. Skupina – do 20.000 eura za zeleno/digitalno, odnosno 15.000 eura kod redovnih prijava dodjeljuje se za registraciju djelatnosti u ovim područjima po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25-33);
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

2. Skupina – do 15.000 eura za zeleno/digitalno, odnosno 10.000 eura kod redovnih  prijava dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10-24);
– (J) Informacije i komunikacije.

3. Skupina – do 10.000 eura za zeleno/digitalno, odnosno 7.000 eura kod redovnih prijava dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35);
– (E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39);
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99);
– (H) Prijevoz i skladištenje;
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1);
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79);
– (P) Obrazovanje;
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19);
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Za koje se djelatnosti ne mogu odobriti poticaji za samozapošljavanje?

Za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u ne mogu se odobriti poticaji za samozapošljavanje jer su neprihvatljive za financiranje:

– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03);
– (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09);
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva);
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55);
– (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66);
– (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti);
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 78 Djelatnosti zapošljavanja, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima);
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti;
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94).

Koji su propisani uvjeti da bi se ostvarili poticaji za samozapošljavanje?

Propisani su uvjeti sljedeći:

– nezaposlena osoba mora biti prijavljena u evidenciji Zavoda (nije važno koliko ste dugo u evidenciji);

– prijavitelj mora izraditi poslovni plan s troškovnikom, iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva;

– podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

Varijabilni dio iznosa potpore pravda se dostavljenim troškovnikom.

Tko može koristiti mjeru samozapošljavanja?

Kod ove mjere postoje i određena ograničenja:

– osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti;

– poticaji za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta mogu se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

Tko ne može koristiti mjeru samozapošljavanja?

1. Osobe čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.

2. Ako je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik, odnosno osnivač društva ili član zadruge unazad 24 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva.

3. Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži poticaje za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, poticaji se neće odobriti ako u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.

4. Osobe koje su već jednom koristile poticaje za samozapošljavanje bez obzira na godinu kad im je dodijeljena.

5. Podnositelji zahtjeva koji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt.

Koje se vrste troškova mogu opravdati?

Poticaji za samozapošljavanje sastoje se od fiksnog iznosa i varijabilnog iznosa.

Koliko iznosi fiksni iznos potpore?

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 eura za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Za što se može utrošiti fiksni iznos potpore?

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. To su, primjerice: trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično.

Koliko iznosi varijabilni iznos potpore?

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuju poticaji za samozapošljavanje.

Za što se može utrošiti varijabilni iznos potpore?

Varijabilni iznos potpore, kao što je ranije spomenuto, potrebno je navesti u troškovniku koji se prilaže uz poslovni plan.

Prihvatljivi varijabilni troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

– kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.);

– kupnja ili zakup licenciranih IT programa;

– kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*;

– ­kupnja franšiza.

*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Kako je potrebno evidentirati varijabilne troškove?

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

> biti navedeni u obrascu Troškovnika;

> biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu;

> biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama;

> biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata koji dokazuju navedene troškove.

Uključuje li iznos od 20.000 eura i PDV?

Trošak PDV-a iskazan na računima nije prihvatljiv za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Trebam li u poslovnom planu navesti i neprihvatljive troškove?

Prvo, napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, varijabilni dio poticaja za samozapošljavanje ne može se utrošiti na pokriće režija. Ipak, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka. Bez tih troškova nije moguće procijeniti potencijalnu održivost poslovanja: zato su i oni veoma važni.

Zaključak: neprihvatljive troškove ne možete pokriti varijabilnim iznosom poticaja i nemojte ih uključivati u troškovnik. Ipak, svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan, jer su oni stvarni i o njima će ovisiti opravdanost poslovne ideje.

Koji su pravni oblici s kojim se možete prijaviti za poticaje za samozapošljavanje?

Možete osnovati obrt, trgovačko društvo, samostalnu djelatnost ili ustanovu.

Kako se predaje zahtjev za mjeru potpore za samozapošljavanje?

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Dokad traju prijave za ovu mjeru?

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.9.2024., odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Koja je obvezna dokumentacija za predaju zahtjeva?

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

– poslovni plan s Troškovnikom;

– Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza;

– Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva, ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate, trenutno je možete dobiti isključivo u određenim većim poslovnicama koje imaju mogućnost izdavanja ove potvrde).

Dodatno, za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

– Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa.

Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna dva preduvjeta: tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova.

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

– radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova;

– obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova;

– prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova;

– pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova;

– popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova;

indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova;

– procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova;

– dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova;

– inovativnost projekta – najviše 5 bodova;

– ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova.

Kako se mogu prijaviti za dolazak na virtualnu radionicu samozapošljavanje?

Za prijavu dolaska na radionicu ne treba vam korisnički račun.

Na rasporedu radionica odaberite radionicu koju organizira PU/RU u županiji u kojoj će te osnovati poslovni subjekt, te u opisu radionice kliknite na gumb “Dolazim”.

Dobit ćete potvrdni e-mail. Ako e-mail sadrži informacije o uključivanju na online radionicu, sačuvajte e-mail jer će vam na dan održavanja radionice trebati link za uključivanje na radionicu (Microsoft Teams sastanak).

Link će biti aktivan najranije 15 minuta prije početka radionice. Ako se u e-mailu ne nalaze upute za uključivanje na radionicu, najkasnije 1 dan prije radionice dobit ćete dodatni e-mail s uputom i linkom za uključivanje na radionicu.

Koliko trebam poslovati da ispunim obvezu po ugovoru za dodjelu sredstava?

Imajte na umu da, nakon što uspješno realizirate potporu za samozapošljavanje, trebate poslovati najmanje 24 mjeseci kako bi spriječili da nastupi obveza povrata sredstava. Planirajte poslovati najmanje dvije godine nakon otvaranja ako ne želite vratiti dobivene poticaje.

Uz to, potrebno je ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa poticaja. To se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 26.1.2024., u skladu s posljednjim informacijama, spoznajama i natječajima. HZZ može promijeniti određena pravila i akte interno i bez prethodne obavijesti.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.