Kako se mogu iskoristiti poticaji za samozapošljavanje kod otvaranja posla?

Published by Bruno Cvitanović on

Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: brige oko papirologije, pronalaska klijenata, održavanja likvidnosti i drugih novih zadaća poznate su svakome tko je pokretao vlastiti posao. Zato treba iskoristiti svaku priliku da olakšate tu tranziciju. Jedna takva prilika jesu poticaji za samozapošljavanje.

Ako posao pokrećete samostalno, možete računati s do 130.000 kuna. Poticaji za samozapošljavanje dostupni su svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda. Nedavno su odredbe znatno izmijenjene, zato pozorno pročitajte naš vodič kako biste povećali svoje šanse za pozitivnu ocjenu.

Koje su ključne promjene kod poticaja za samozapošljavanje u 2021. godini?

U Brojevima redovno pratimo i podržavamo poduzetnike-početnike, tako da imamo i dugogodišnje iskustvo rada s klijentima-korisnicima ove potpore. Izdvajamo ključne promjene u 2021. godini po našem mišljenju te iskustvima naših klijenata, od najvažnijih prema manje važnima:

  • Povećan maksimalni iznos: poticaji za samozapošljavanje idu do 130.000 kuna;
  • Poticaji za samozapošljavanje odsad se dijele na fiksni i varijabilni iznos;
  • Fiksni iznos potpore nije potrebno pravdati troškovnikom;
  • Određene promjene u djelatnostima za koje se može dobiti potpora;
  • Savjetovanje sa savjetnikom više nije obvezni dio procesa;
  • Potrebno je poslovati najmanje 24 mjeseca kako bi se spriječio povrat dobivenih sredstava;
  • Smanjen broj dokumenata koje je potrebno predati prilikom prijave;
  • Određene promjene u sustavu bodovanja zahtjeva;
  • Smanjen broj osoba koje se mogu udruživati na maksimalno dvije.

Detalje svake od ovih promjena možete pregledati u nastavku.

Tko može iskoristiti maksimalni iznos od 130.000 kuna?

Poticaji za samozapošljavanje variraju u maksimalnom iznosu ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Poticaji za samozapošljavanje mogu se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina – do 130.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10.33).

2. Skupina – do 100.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09);
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35);
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39);
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

3. Skupina – do 75.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99);
– (H) Prijevoz i skladištenje;
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56);
– (J) Informacije i komunikacije;
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1).

4. Skupina – do 55.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79);
– (P) Obrazovanje;
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Za koje se djelatnosti ne mogu odobriti poticaji za samozapošljavanje?

Za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u ne mogu se odobriti poticaji za samozapošljavanje jer su neprihvatljive za financiranje:

– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03);
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva);
– (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66);
– (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti);
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: (77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 78 Djelatnosti zapošljavanja, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima);
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti – Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Koji su propisani uvjeti za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje?

Propisani su uvjeti sljedeći:

– nezaposlena osoba mora biti prijavljena u evidenciji Zavoda (nije važno koliko ste dugo u evidenciji);

– prijavitelj mora izraditi poslovni plan s troškovnikom, iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Varijabilni dio iznosa potpore pravda se dostavljenim troškovnikom.

Tko može koristiti mjeru samozapošljavanja?

Kod ove mjere postoje i određena ograničenja:

– osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti;

– poticaji za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta mogu se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

Tko ne može koristiti mjeru samozapošljavanja?

1. Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju;

2. Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva;

3. U slučaju da je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, ne mogu se dodijeliti poticaji za samozapošljavanje;

4. Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži poticaje za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, poticaji se neće odobriti ako u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne;

5. Osobe koje su već jednom koristile poticaje za samozapošljavanje bez obzira na godinu kad im je dodijeljena;

6. Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji.

Koje se vrste troškova mogu opravdati?

Poticaji za samozapošljavanje sastoje se od fiksnog iznosa i varijabilnog iznosa.

Koliko iznosi fiksni iznos potpore?

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, odnosno 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Za što se može utrošiti fiksni iznos potpore?

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. To su, primjerice: trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično.

Koliko iznosi varijabilni iznos potpore?

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuju poticaji za samozapošljavanje.

Za što se može utrošiti varijabilni iznos potpore?

Varijabilni iznos potpore, kao što je ranije spomenuto, potrebno je navesti u troškovniku koji se prilaže uz poslovni plan.

Prihvatljivi varijabilni troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

– kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine;

– kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad;

– kupnja ili zakup licenciranih IT programa;

– edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore;

– kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*;

– kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija);

– ­kupnja franšiza;

– ­usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…);

*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Kako je potrebno evidentirati varijabilne troškove?

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

– biti navedeni u obrascu Troškovnika;

– biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu;

biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama;

biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata koji dokazuju navedene troškove.

Uključuje li iznos od 130.000,00 kn i PDV?

Iznos od 130.000 kn odnosi se na troškove bez PDV-a, ako je poslovni subjekt u sustavu PDV-a. Ako poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a, troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost.

Trebam li u poslovnom planu navesti i neprihvatljive troškove?

Prvo, napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, varijabilni dio poticaja za samozapošljavanje ne može se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka.

Dakle, neprihvatljive troškove ne možete pokriti varijabilnim iznosom poticaja i nemojte ih uključivati u troškovnik. Ipak, svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan, jer su oni stvarni i o njima će ovisiti opravdanost poslovne ideje.

Koji su pravni oblici s kojim se možete prijaviti za poticaje za samozapošljavanje?

Ako se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo za varijabilne troškove.

Koji su dostupni iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte?

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:

1. skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000 = 200.000 kn);

2. skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn);

3. skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn);

4. skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn).

Kako se predaje zahtjev za mjeru potpore za samozapošljavanje?

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Koja je obvezna dokumentacija za predaju zahtjeva?

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

– poslovni plan s Troškovnikom;

– Izjava o nepodmirenim obvezama;

– Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe;

– Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva;

– Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva, ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate).

Dodatno, za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

– Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Dodatno, za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

– Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna 2 preduvjeta: tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova.

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

– radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova;

– obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova;

– prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova;

– pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova;

– indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova;

– popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova;

– procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova;

– dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova;

– inovativnost projekta – najviše 5 bodova;

– ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova.

Što ako podnositelj zahtjeva ima ovrhu po privatnim računima, a namjerava registrirati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu?

Ako podnositelj zahtjeva ima ovrhu po privatnim računima, a namjerava registrirati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, poticaji za samozapošljavanje mogu se isplatiti isključivo u slučaju dostave bjanko zadužnice na kojoj je glavni dužnik trgovačko društvo, a jamci platci dvije osobe: osoba koja traži poticaje- vlasnik/ica poduzeća i neka druga fizička osoba.

U slučaju da osoba koja traži poticaje i namjerava registrirati trgovačko društvo ima ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% traženog iznosa, Zavod zadržava pravo neisplate poticaja

Kako se mogu prijaviti za dolazak na virtualnu radionicu samozapošljavanje?

Za prijavu dolaska na radionicu NE TREBA vam korisnički račun.

Na rasporedu radionica odaberite radionicu koju organizira PU/RU u županiji u kojoj će te osnovati poslovni subjekt, te u opisu radionice kliknite na gumb “Dolazim”.

Dobit ćete potvrdni e-mail. Ako e-mail sadrži informacije o uključivanju na online radionicu, sačuvajte e-mail jer će vam na dan održavanja radionice trebati link za uključivanje na radionicu (Microsoft Teams sastanak).

Link će biti aktivan najranije 15 minuta prije početka radionice. Ako se u e-mailu ne nalaze upute za uključivanje na radionicu, najkasnije 1 dan prije radionice dobit ćete dodatni e-mail s uputom i linkom za uključivanje na radionicu.

Imajte na umu da, nakon što uspješno realizirate potporu za samozapošljavanje, trebate poslovati najmanje 24 mjeseci kako bi spriječili da nastupi obveza povrata sredstava. Planirajte poslovati najmanje dvije godine nakon otvaranja ako ne želite vratiti dobivene poticaje.

Uz to, potrebno je ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa poticaja. To se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 16. veljače 2021., u skladu s posljednjim informacijama, spoznajama i natječajima. HZZ može promijeniti određena pravila i akte interno i bez prethodne obavijesti.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.