Kako se mogu iskoristiti poticaji za samozapošljavanje kod otvaranja posla?

Published by Bruno Cvitanović on

*Prijave za mjeru samozapošljavanja trenutno nisu moguće. Molimo, uzmite to u obzir prilikom pregleda članka.* Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: brige oko papirologije, pronalaska klijenata, održavanja likvidnosti i drugih novih zadaća poznate su svakome tko je pokretao vlastiti posao. Zato treba iskoristiti svaku priliku da olakšate tu tranziciju. Jedna takva prilika jesu poticaji za samozapošljavanje koje pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje. U slučaju da posao pokrećete samostalno, možete računati s do 100.000 kuna. Poticaji za samozapošljavanje dostupni su svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda.

Tko može iskoristiti maksimalni iznos subvencije od 100.000 kuna?

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je osoba imala prebivalište na tom području najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje. Izuzetak su indeks VII i VIII, gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, poticaji za samozapošljavanje imaju tri maksimalna iznosa. Te tri skupine su:

1. skupina za općine i gradove od I do IV (potpora do 100.000,00 kn);

2. skupina V do VI (do 85.000,00 kn);

3. skupina VII do VIII (do 75.000,00 kuna).

Koji su pravni oblici za koje se mogu koristiti poticaji za samozapošljavanje?

Ako se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore. Drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna po osobi.

Za otvaranje trgovačkog društva – maksimalno 4 osobe, tj. do 265.000 kn;

Za otvaranje obrta ili slobodne profesije – maksimalno dvije osobe, tj. do 155.000 kn;

Za udruživanje u zadruge – maksimalno 5 osoba, tj. do 320.000 kn.

Koji su propisani uvjeti za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje?

Propisani uvjeti dijele se na sljedeće:

– nezaposlena osoba mora biti prijavljena u evidenciji Zavoda (nije važno koliko ste dugo u evidenciji);

– izvršene aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) sa savjetnikom u nadležnom uredu Zavoda;

– izrađen poslovni plan, iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa;

– izrađen troškovnik, u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Tko može koristiti mjeru za samozapošljavanje?

Kod ove mjere postoje i određena ograničenja:

– osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti;

– potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu;

– potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce;

– potpora se može odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta;

– u obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika;

– u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika;

– u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika;

– više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Tko ne može koristiti mjeru za samozapošljavanje?

1.  Poticaji za samozapošljavanje kod preuzimanja postojećeg subjekta ne mogu se odobriti ako je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za potporu za samozapošljavanje.

2. U slučaju da je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, ne mogu se dodijeliti poticaji za samozapošljavanje.

3. Ako su osobe prije prijave u evidenciju nezaposlenih imale sporazumni prekid ugovora o radu, a nakon toga dva kraća radna odnosa koja zajedno traju kraće od 3 mjeseca čime su ostvarile pravo na novčanu naknadu.

4. Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži potporu za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, potpora se neće odobriti.

5. Poticaji za samozapošljavanje ne dodjeljuju se za djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina i predmeta. Naime, nju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti. Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se mogu odobriti poticaji za samozapošljavanje. Međutim, samo davanje predmeta u zakup nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.

Koji troškovi iz troškovnika mogu biti priznati?

Troškovi koji se navode u troškovniku moraju biti usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta. Priznat će se:

– kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti;

– kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad;

– kupnja ili zakup licenciranih IT programa;

– zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji);

– troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja;

– doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja;

– doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obavezno samo za potpore za proširenje poslovanja);

– edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore;

– troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade;

– upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti;

– marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore;

– kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama);

– kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*;

– troškovi atesta i procjene opasnosti;

– kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore;

– kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software);

– PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u;

– kupnja franšiza;

– usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…).

Koji su dodatni prihvatljivi troškovi za 1. i 2. skupinu za samozapošljavanje?

Kao što smo napomenuli, u 1. i 2. skupinu pripadaju gradovi i općine od I. do VI. stupnja razvijenosti. Dodatno prihvatljivi troškovi za njih su:

– kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost;

– kupnja sirovine i potrošnog materijala do najviše 20% od iznosa potpore – samo za proizvodne djelatnosti;

– konzultantske usluge – odobrava se najviše 20% od iznosa potpore;

– nastup na poslovnim sajmovima (domaćim i inozemnim);

– mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (troškovi potrošnje struje, vode i grijanja);

– kupnja poslovnog prostora (isključuje kupnju od roditelja, supružnika i drugih članova obitelji).

Uključuje li iznos od 100.000,00 kn i PDV?

Iznos od 100.000 kn računa se na troškove bez PDV-a, kad je poslovni subjekt u sustavu PDV-a. Ako poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a, troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost.

Trebam li u poslovnom planu navesti i neprihvatljive troškove?

Prvo, napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, poticaji za samozapošljavanje ne mogu se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka.

Neprihvatljive troškove ne možete pokriti poticajima i uključiti u troškovnik, no svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan.

Koji su troškovi neprihvatljivi?

Primjeri takvih troškova su:

– kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila* (Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila);

– teretna motorna vozila i prikolice (osim u 1. i 2. skupini);

– kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim u 1. i 2. skupini);

– kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju;

– porezi, prirezi, komorski doprinosi;

– kupnja telefonskih i mobilnih uređaja;

– zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od članova obitelji;

– obnova ili uređenje poslovnog prostora;

– popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru;

– podzakup za poslovni prostor;

– oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke);

– pretplate na časopise i stručnu literaturu;

– edukacije održane u inozemstvu i online edukacije te osnovne edukacije potrebne za početak poslovanja;

– troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti;

– komorske i druge članarine;

– autorski ugovori s drugim osobama;

– trošak istraživanja tržišta;

– najam/leasing vozila i opreme;

– tisak na reklamne predmete;

– doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje);

– službena putovanja;

– trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo;

– troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila;

– temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva;

– kupnja udjela u već postojećoj tvrtki (izuzev 100% preuzimanja);

– troškovi premije osiguranja;

– režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata;

– usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova).

Koju dokumentaciju i obrasce je potrebno dostaviti Zavodu?

Poticaji za samozapošljavanje neće biti odobreni ako ne dostavite cjelovitu dokumentaciju HZZ-u. Možete dostaviti i dodatnu dokumentaciju, poput ponuda za strojeve ili računovodstvene usluge, ili pisma namjere o poslovnoj suradnji, kojima pokazujete da imate potencijalne klijente.

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

– Zahtjev (propisani obrazac)

– Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)

– Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

– Izjava o nepodmirenim obvezama

– Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe

– Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

1. potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva;

2. preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (ako se poslovni subjekt preuzima od člana obitelji).

Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova.

Boduju se:

– radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana (3 boda);

– obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana (2 boda);

– prethodno poduzetničko iskustvo (prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju) (2 boda);

– suradnja sa Zavodom (3 boda);

– popunjenost poslovnog plana. U ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana (3 boda);

– priložene ponude/predračuni uz troškovnik. Za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno priložiti ponude/predračune (1 bod);

– priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji. Podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje bit će dodatno bodovani (1 bod);

– povezani poslovni subjekti. U slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva kroz formalne dokumente, registre i sl. utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ako se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o njegovom preuzimanju, također će se dodijeliti negativni bodovi (1 bod);

– procjena prihoda i troškova. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka (2 boda);

– dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište. Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala (8 bodova).

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 7. travnja 2020., u skladu s posljednjim informacijama, spoznajama i natječajima. HZZ može promijeniti određena pravila i akte interno i bez prethodne obavijesti.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.