Kako se mogu iskoristiti poticaji za samozapošljavanje kod otvaranja posla?

Published by Bruno Cvitanović on

Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: brige oko papirologije, pronalaska klijenata, održavanja likvidnosti i drugih novih zadaća poznate su svakome tko je pokretao vlastiti posao. Zato treba iskoristiti svaku priliku da olakšate tu tranziciju. Jedna takva prilika jesu poticaji za samozapošljavanje koje pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje. U slučaju da posao pokrećete samostalno, možete računati s do 100.000 kuna. Poticaji za samozapošljavanje dostupni su svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda.

Tko može iskoristiti maksimalni iznos subvencije od 100.000 kuna?

Poticaji za samozapošljavanje variraju u maksimalnom iznosu ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Poticaji za samozapošljavanje mogu se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. Skupina – do 100.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
(odjeljci 36-39)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 75.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje – (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (J) Informacije i komunikacije
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (S) Ostale uslužne djelatnosti

Za koje se djelatnosti ne mogu odobriti poticaji za samozapošljavanje?

Za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u ne mogu se odobriti poticaji za samozapošljavanje jer su neprihvatljive za financiranje:

– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
– (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
– (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: (77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 78 Djelatnosti zapošljavanja, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima)
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti – Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Koji su pravni oblici za koje se mogu koristiti poticaji za samozapošljavanje?

Ako se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos poticaja. Drugi suosnivači mogu ostvariti poticaje u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna po osobi.

Za otvaranje trgovačkog društva – maksimalno 4 osobe, tj. do 265.000 kn;

Za otvaranje obrta ili slobodne profesije – maksimalno dvije osobe, tj. do 155.000 kn;

Za udruživanje u zadruge – maksimalno 5 osoba, tj. do 320.000 kn.

Koji su propisani uvjeti za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje?

Propisani uvjeti dijele se na sljedeće:

– nezaposlena osoba mora biti prijavljena u evidenciji Zavoda (nije važno koliko ste dugo u evidenciji);

– izvršene aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) sa savjetnikom u nadležnom uredu Zavoda;

– izrađen poslovni plan, iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa;

– izrađen troškovnik, u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Tko može koristiti mjeru samozapošljavanja?

Kod ove mjere postoje i određena ograničenja:

– osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti;

– poticaji za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta mogu se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu;

– poticaji za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji mogu se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/-ce;

– poticaji se mogu odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta;

– u obrtima i slobodnim djelatnostima poticaje mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika;

– u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika;

– u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika;

– više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Tko ne može koristiti mjeru samozapošljavanja?

1. Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju;

2.  Poticaji za samozapošljavanje kod preuzimanja postojećeg subjekta ne mogu se odobriti ako je osoba prethodno bila zaposlena u istom unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za poticaje za samozapošljavanje;

3. U slučaju da je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, ne mogu se dodijeliti poticaji za samozapošljavanje;

4. Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži poticaje za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, poticaji se neće odobriti ako u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne;

5. Osobe koje su već jednom koristile poticaje za samozapošljavanje bez obzira na godinu kad im je dodijeljena;

6. Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji.

Koji troškovi iz troškovnika mogu biti priznati?

Troškovi koji se navode u troškovniku moraju biti usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta. Priznat će se:

– kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti;

– kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad;

– kupnja ili zakup licenciranih IT programa;

– zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) – najviše 30% od iznosa poticaja;

– troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja;

– doprinosi za vlasnika/-cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja – najviše 40% od iznosa poticaja;

– doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obavezno samo za poticaje za proširenje poslovanja);

– edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa poticaja;

– troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade;

– upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti;

– marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa poticaja;

– kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama);

– kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*;

– kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija);

– troškovi atesta i procjene opasnosti;

– kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa poticaja;

– kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software);

– PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u;

– kupnja franšiza;

– usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…).

Uključuje li iznos od 100.000,00 kn i PDV?

Iznos od 100.000 kn odnosi se na troškove bez PDV-a, ako je poslovni subjekt u sustavu PDV-a. Ako poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a, troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost.

Trebam li u poslovnom planu navesti i neprihvatljive troškove?

Prvo, napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, poticaji za samozapošljavanje ne mogu se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka.

Neprihvatljive troškove ne možete pokriti poticajima i uključiti u troškovnik, ipak, svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan.

Koji su troškovi neprihvatljivi?

Primjeri takvih troškova su:

– kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila* (Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje poticaje za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, poticaje je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila);

– teretna motorna vozila i prikolice (osim u 1. i 2. skupini);

– kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim: C prerađivačka industrija);

– kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju;

– porezi, prirezi, komorski doprinosi;

– kupnja telefonskih i mobilnih uređaja;

– zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od članova obitelji;

– zakup virtualnog ureda

– obnova ili uređenje poslovnog prostora;

– popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru;

– podzakup za poslovni prostor;

– oglašavanje na radiju i televiziji te oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (npr. usluge marketinških i drugih agencija vezane uz sve vrste oglašavanja, uključujući i internet oglašavanje) ;

– pretplate na časopise i stručnu literaturu;

– edukacije održane u inozemstvu i online edukacije te osnovne edukacije potrebne za početak poslovanja;

– troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti;

– komorske i druge članarine;

– autorski ugovori s drugim osobama;

– trošak istraživanja tržišta;

– najam/leasing vozila i opreme;

– tisak na reklamne predmete;

– doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju poticaja za samozapošljavanje);

– službena putovanja;

– trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo;

– troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila;

– temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva;

– kupnja udjela u postojećoj tvrtki (izuzev 100% preuzimanja);

– troškovi premije osiguranja;

– režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata;

– usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova).

Koju dokumentaciju i obrasce je potrebno dostaviti Zavodu?

Poticaji za samozapošljavanje neće biti odobreni ako ne dostavite cjelovitu dokumentaciju HZZ-u. Možete dostaviti i dodatnu dokumentaciju, poput ponuda za strojeve ili računovodstvene usluge, ili pisma namjere o poslovnoj suradnji, kojima pokazujete da imate potencijalne klijente.

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

– Zahtjev (propisani obrazac)

– Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)

– Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

– Izjava o nepodmirenim obvezama

– Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe

– Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

– Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

– Uvjerenje o prebivalištu (za skupinu korisnika koji stanuju)

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

1. potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva;

2. preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (ako se poslovni subjekt preuzima od člana obitelji).

Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva:

– 16 bodova – za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište te planiraju sjedište budućeg poslovnog subjekta u jednoj od jedinica lokalne samouprave koja prema indeksu razvijenosti spada u I, II, III ili IV skupinu;
– 18 bodova – za sve ostale podnositelje zahtjeva.

Boduju se:

– radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana;

– obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana;

duljina prijave u evidenciji;

– suradnja sa Zavodom;

– prethodno poduzetničko iskustvo (prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju);

– popunjenost poslovnog plana. U ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana;

– priložene ponude/predračuni uz troškovnik. Za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno priložiti ponude/predračune;

– povezani poslovni subjekti. U slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva kroz formalne dokumente, registre i sl. utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ako se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o njegovom preuzimanju, također će se dodijeliti negativni bodovi;

– procjena prihoda i troškova. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka;

– dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište. Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala.

Svaki područni ured/služba određuje višečlano povjerenstvo iz različitih odjela Zavoda koji donosi pozitivnu ili negativnu ocjenu zahtjeva, pri čemu pozitivne ocjene dostavlja Središnjem uredu na suglasnost. Poticaji za samozapošljavanje dodjeljuju se ovisno o tome je li zahtjevu dodijeljena pozitivna ili negativna ocjena. O njoj se prijavitelja obavještava pisanim putem.

Imajte na umu da, nakon što uredno iskoristite sva sredstva, trebate poslovati najmanje dodatnih 12 mjeseci kako bi spriječili obvezu povrata sredstava. Tako možete planirati da trebate poslovati najmanje dvije godine nakon otvaranja.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 15. srpnja 2020., u skladu s posljednjim informacijama, spoznajama i natječajima. HZZ može promijeniti određena pravila i akte interno i bez prethodne obavijesti.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.