Za mikropoduzetnike: potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od siječnja do veljače 2021.

Published by Bruno Cvitanović on

Očuvanje radnih mjesta

Nakon prvotnih potpora za očuvanje radnih mjesta, od studenoga su dostupne i nove potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike. Saznajte na koga se primjenjuju, koji su uvjeti te kako se možete prijaviti!

Tko može koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta od siječnja do veljače 2021.?

Potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike?

Potpora može iznositi najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Odnosno, isplaćuje se razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

– od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn;

– od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;

– od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;

– od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;

– od 60% i više – 4.000,00 kn.

Koji poslodavci mogu zatražiti nadoknadu fiksnih troškova putem Porezne uprave?

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta jer im je rad onemogućen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisalo je Ministarstvo financija, Porezna uprava i objavilo na svojim mrežnim stranicama Porezne uprave. Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih ​fiksnih troškova za siječanj 2021.​​ poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi​​ putem sustava ePorezna​ od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. godine. 

Ukoliko računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

Koji su fiksni troškovi za koje možete zatražiti naknadu?

Uvjete ostvarivanja prava na naknadu fiksnih troškova možete pronaći na stranicama Porezne uprave. Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

– mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost;

– mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju;

– trošak obvezne pričuve;

– mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada;

– trošak komunalne naknade;

– mjesečni trošak direktne spomeničke rente;

– mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP), mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine;

– mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije;

– mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

– 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja, izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)?

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020. godine do 30.9.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

ili

Trebaju dokazati da su u siječnju 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na siječanj 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za siječanj 2021. godine i siječanj 2020. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece

Koji je iznos naknade za poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa?

– 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana;

– 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren 15 dana i više.

Koji poslodavci mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike od siječnja do veljače 2021.?

Potporu za razdoblje od siječnja do veljače 2021. mogu ostvariti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a zapošljavaju 9 ili manje radnika, kojima je ograničen rad ili ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite. Korištenje potpore omogućeno je poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO do 30.11.2020.

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na prosinac 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i prosinac 2020. godine.

Što ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019.?

Ako je poslodavac osnovan nakon 01.07.2019. godine i posluje duže od godinu dana treba dokazati da je u siječnju 2021. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na siječanj 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za siječanj 2021. godine i siječanj 2020. godine Poreznoj upravi ukoliko traži potporu za siječanj, odnosno dokazati da je u mjesecu za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Ako je poslodavac osnovan nakon 01.07.2019. godine i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, treba dokazati pad prihoda/primitaka iz četvrtog tromjesečja 2020. godine u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima, dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili bruto bilancu za odnosna razdoblja.

Što je s isporukama koje nisu evidentirane u PDV obrascu?

Ako ste imali transakcija koje nisu uključene u PDV obrascu (isporuke za koje postoji pravo oporezivanja u drugim državama, prodaja dugotrajne imovine), pad prihoda može se dokazivati putem druge vjerodostojne dokumentacije, uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od siječnja do veljače 2021.?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

Kako se može predati zahtjev za nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore

 – Tablica usporedbe prihoda kojim se dokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti za više od 40%;

4. PDV obrazac ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje potpore za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Za koje se radnike može koristiti potpora za razdoblje od siječnja do veljače 2021.?

Potpora se može dodjeliti za radnike zaposlene na dan 31.12.2020. (za siječanj) ili na dan 31.01.2021. (za veljaču). Pritom nema razlike je li radnik zaposlen na određeno ili neodređeno. Radnici za koje se koristi potpora mogu biti i zaposleni osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi ili vlasnici obrta.

Za koje radnike se ne može koristiti potpora za razdoblje od siječnja do veljače 2021.?

Potporu za razdoblje od siječnja do veljače 2021. ne može se koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Ako više poslovnih subjekata, koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, imaju istog osnivača/suvlasnika, potpora se neće odobriti ako suvlasnici imaju više od 25% vlasništva u pojedinom poslovnom subjektu.

Mogu li direktori i vlasnici obrta koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta? 

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike za razdoblje od siječnja do veljače 2021.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu, uz ostale propisane uvjete, ostvariti i obrtnici, neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Koji poslodavci ne mogu koristiti ovu mjeru?

Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci, kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode, ne mogu koristiti potporu.

Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ako račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

Što s tvrtkama koje su osnovane u studenom 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju?

Potporu mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a najkasnije do 30. studenog 2020. Uz to, potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene na dan 31.12.2020. (za siječanj) ili na dan 31.01.2021. (za veljaču).

Može li ovu mjeru koristiti poslodavac koji ne obavlja gospodarsku djelatnost?

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Što ako je poslodavac predao zahjtev za listopad-prosinca, da li taj zahjev vrijedi za siječanj-prosinac?

Ne, taj zahtjev ne vrijedi za mjeru siječanj-prosinac . Morate predati novi zahtjev za ovu mjeru, a ovisno o datumu predaje novi zahtjev vrijedi od siječnja do veljače ili samo za veljaču 2021.

Predaja dokumentacije za siječanj-veljaču putem dopune zahtjeva za raniju mjeru se ne priznaje.

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom. Obavijest treba sadržavati točnan datum i razlog otkaza.

Poslodavac treba zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac prima potpore, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina:

– istek ugovora o radu na određeno vrijeme;

– otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem;

– osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu;

– izvanredni otkaz ugovora o radu;

– otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu;

– odlazak radnika u mirovinu.

U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti Zavodu kao dokaz o isplaćenoj plaći?

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

– za mjesec siječanj najkasnije do 5. ožujka 2021. godine

– za mjesec veljaču najkasnije do 5. travnja 2021. godine.

Ovo se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Oni će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ako poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ako koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta, nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 1.2.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.