Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike od srpnja

Published by Bruno Cvitanović on

Očuvanje radnih mjesta

Nakon prvotnih potpora za očuvanje radnih mjesta, od srpnja su dostupne i nove potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike. Saznajte na koga se primjenjuju, koji su uvjeti te kako se možete prijaviti!

Tko može koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta od srpnja?

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Iznosi 2.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Ako radnik je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, visina potpore je razmjerna broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Koji poslodavci mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike za srpanj?

Potporu za srpanj mogu ostvariti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika. Korištenje potpore omogućeno je poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO do 29.02.2020.

Ima li dodatnih uvjeta propisanih za poslodavce?

Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020. i lipanj 2019. Poreznoj upravi.

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine. To se može učiniti temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj i veljaču 2020.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za očuvanje radnih mjesta za srpanj 2020.?

Zahtjevi za dodjelu potpore primaju se u razdoblju od 7. do 31. srpnja 2020. godine.

Kako se može predati zahtjev za nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore

 – Tablica usporedbe prihoda kojim se dokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti za više od 50%;

4. PDV obrazac za lipanj 2020. ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Za koje se radnike može koristiti potpora za srpanj?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici zaposleni do 30. lipnja 2020. bez obzira je li radnik zaposlen na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.

Za koje radnike se ne može koristiti potpora za srpanj?

Potpora za srpanj ne može se koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Mogu li direktori i vlasnici obrta koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta? 

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike za srpanj.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Koji poslodavci ne mogu koristiti ovu mjeru?

Ovu mjeru ne mogu koristiti poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

Može li ovu mjeru koristiti poslodavac koji ne obavlja gospodarsku djelatnost?

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Mogu li mjeru za srpanj koristiti poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje?

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ako koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

Što s tvrtkama koje su osnovane u ožujku 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju? 

Potporu ne mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a nakon 29.02.2020. Uz to, potpora se ne može koristiti za radnike koji su zaposleni nakon 30.06.2020.   

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Što je s isplatom potpore za srpanj ako je za otkaz ugovora o radu odgovoran poslodavac?

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, potrebno je obavijestiti Zavod u roku od 8 dana s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ako poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti obje mjere. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera drugih davatelja (APZ-a) tako da je isto regulirano Aneksom ugovora i koristiti ovu mjeru.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 02.07.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.