Nove potpore za očuvanje radnih mjesta od lipnja: koje su razlike?

Published by Bruno Cvitanović on

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta

Nakon prva tri mjeseca, stižu nam i nove potpore za očuvanje radnih mjesta. Znatan dio poslodavaca moći će ih iskoristiti, a u nastavku možete saznati i kako. Ujedno, odgovorit ćemo na brojna česta pitanja kako bi vaš zahtjev što lakše bio odobren.

Tko može koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta od lipnja?

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Iznosi 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Ako radnik je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, visina potpore je razmjerna broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Koje djelatnosti ili sektori poslodavaca mogu ostvariti nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

a) Poslodavci iz sektora:

– Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;

– Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom);

– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;

– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;

– Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija;

– Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;

– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

b) Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:

Prerađivačka industrija:

11.02 Proizvodnja vina od grožđa;

11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina;

11.05 Proizvodnja piva;

13.9 Proizvodnja ostalog tekstila;

15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna;

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala;

17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona;

20.53 Proizvodnja eteričnih ulja;

23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike;

23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena;

32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda;

32.4 Proizvodnja igara i igračaka.

Trgovina:

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Ima li dodatnih uvjeta propisanih za poslodavce?

Poslodavci trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Mogu li poslodavci iz drugih sektora ostvariti potporu za lipanj?

Poslodavci koji nisu iz navedenih sektora ne mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. iako imaju pad prometa veći od 50% u svibnju 2020. u odnosu na pad prometa svibnja 2019. 

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za svibanj i veljaču 2020.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020.?

Zahtjevi za dodjelu potpore primaju se u razdoblju od 8. do 30. lipnja 2020. godine.

Kako se može predati zahtjev za nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore

 – Tablica usporedbe prihoda kojim se dokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti za više od 50%;

4. PDV obrazac za svibanj 2020. ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Za koje se radnike može koristiti potpora za lipanj?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, ili jesu li u pitanju građani RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika. 

Za koje radnike se ne može koristiti potpora za lipanj?

Potpora za lipanj ne može se koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Kad poslodavac gubi pravo na potporu?

Poslodavac gubi pravo na potporu ako je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 – od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika;

 – od 20% za mala poduzeća;

 – od 15% za srednja poduzeća;

 – 10% velika poduzeća.

U izračun ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Mogu li direktori i vlasnici obrta koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta? 

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu ako ne zapošljavanju više od 10 radnika.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Što s tvrtkama koje su osnovane u ožujku 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju? 

Potporu ne mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a nakon 29.02.2020. Uz to, potpora se ne može koristiti za radnike koji su zaposleni nakon 19.03.2020.   

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore može prekinuti radni odnos u sljedećim slučajevima: 

isteka ugovora na određeno, sporazumnog otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovanog otkaza, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika. Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on gubi pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, potrebno je obavijestiti Zavod u roku od 8 dana s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti obje mjere. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera HZZ-a i koristiti ovu mjeru.

Koji su dodatni propisani uvjeti za poslodavce koji imaju više od 50 radnika?

Poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 24.06.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.