Samo za određene djelatnosti: nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020.

Published by Bruno Cvitanović on

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta

Stižu nam i nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020. Provjerite možete li se prijaviti za ove mjere te na koji način to možete učiniti. Ujedno, odgovaramo i na česta pitanja prijavitelja, koja mogu pomoći da vaš zahtjev bude što lakše odobren.

Tko može koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta od rujna do prosinca?

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Iznosi 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Ako radnik je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, visina potpore je razmjerna broju sati rada u nepunom radnom vremenu. 

Ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana potpora iznosi 2.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu.  Za radnika koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme, visina potpore je razmjerna broju sati rada u nepunom radnom vremenu. 

Koje djelatnosti ili sektori poslodavaca mogu ostvariti nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

a) Poslodavci iz sektora:

– Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe.

– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

– Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova i TV programa,, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

– Ostale uslužne djelatnosti: pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

b) Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Ima li dodatnih uvjeta propisanih za poslodavce?

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u odnosu na isti mjesec 2019. godine, i to temeljem predaje PDV obrasca predanog Poreznoj upravi za spomenute mjesece.

Mogu li poslodavci iz drugih sektora ostvariti potporu za razdoblje od rujna do prosinca 2020.?

Poslodavci koji nisu iz navedenih sektora ne mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020., čak i ako imaju pad prometa veći od 60% u 2020. u odnosu na pad prometa za isti mjesec 2019.

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za odnosni mjesec i veljaču 2020.g.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020.?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna 2020. godine do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenoga 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

Kako se može predati zahtjev za nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore

 – Tablica usporedbe prihoda kojim se dokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti za više od 60%;

4. PDV obrazac ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Za koje se radnike može koristiti potpora za razdoblje od rujna do prosinca 2020.?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, ili jesu li u pitanju građani RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika. 

Za koje radnike se ne može koristiti potpora za razdoblje od rujna do prosinca 2020.?

Potpora se ne može koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. 

Potporu ne mogu koristiti suvlasnici s više od 25% udjela, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva, bez obzira na broj zaposlenih.

Mogu li direktori i vlasnici obrta koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta? 

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu ako ne zapošljavanju više od 10 radnika.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Što s tvrtkama koje su osnovane u ožujku 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju? 

Potporu ne mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a nakon 29.02.2020. Uz to, potpora se ne može koristiti za radnike koji su zaposleni nakon 31.08.2020.   

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore može prekinuti radni odnos u sljedećim slučajevima: 

isteka ugovora na određeno, sporazumnog otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovanog otkaza, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu radnika, poslovno uvjetovanim otkazom ili izvanrednim otkazom poslodavca, on gubi pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, potrebno je obavijestiti Zavod u roku od 8 dana s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti obje mjere. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera HZZ-a i koristiti ovu mjeru.

Koji su dodatni propisani uvjeti za poslodavce koji imaju više od 50 radnika?

Poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju do 31.12.2021.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 23.09.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.