Volontiranje: cjelovit vodič za poslodavce – kako je regulirano i koje se mjere mogu koristiti?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Volontiranje bez naknade

Volontiranje bez naknade, odnosno neplaćeni rad moguć je kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, organiziranog volontiranja i pomaganja u obrtu.

Koje su glavne karakteristike stručnog osposobljavanja i volontiranja?

Oba su oblici obavljanja rada bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na naknadu te predstavljaju volontiranje u širem smislu riječi.

Koje uvjete polaznik stručnog osposobljavanja mora zadovoljiti prema Zakonu o poticanju zapošljavanja?

  • nema odgovarajućega radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini ili razini visokog obrazovanja;
  • ima do uključivo 29 godina života (obuhvaća osobe do navršene 30. godine života);
  • vodi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZ) kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana;
  • nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja;
  • osoba se primjenom mjere aktivne politike zapošljavanja stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Mogu li polaznici stručnog osposobljavanja biti osobe starije od 30 godina, i kada?

Moguće je za osobe koje su završile srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje u profesijama koje su vezane uz socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo i kulturu (primjerice socijalni radnik, učitelj, medicinska sestra i sl.).

Koji su uvjeti za poslodavce za odobrenje mjere stručnog osposobljavanja?

Stručno osposobljavanja može se odobriti samo ako će primjena mjere dovesti do neto-povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci.

Uz to, nije moguće odobriti primjenu mjere stručnog osposobljavanja poslodavcu koji je u prethodnih šest mjeseci donio odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanog razloga, za radno mjesto za čije obavljanje sada podnosi zahtjev za stručno osposobljavanje.

Mogu li mjeru stručnog osposobljavanja primijeniti poslodavci koji nemaju zaposlenih radnika?

Mjeru stručnog osposobljavanja ne mogu primijeniti poslodavci koji nemaju zaposlenih radnika. Iznimno, obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih mogu primijeniti mjeru stručnog osposobljavanja za jednu osobu, uz uvjet da je vlasnik obrta prijavljen na obvezna osiguranja u svojstvu obrtnika.

Kako se reguliraju prava i obveze stručnog osposobljavanja prema Zakonu o poticanju zapošljavanja?

Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i poslodavca uređuju se sklapanjem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u pisanom obliku.

Prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju potrebno je dobiti odobrenje HZZ-a za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja. Tek nakon dobivenog odobrenja može se sklopiti ugovor.

Koje su obveze poslodavca kod stručnog osposobljavanja?

Poslodavac mora razraditi program stručnog osposobljavanja i osigurati polaznicima mentora. Ako je riječ o polaznicima stručnog osposobljavanja koji su obvezni položiti stručni ili majstorski ispit, tada mentor treba biti osoba odgovarajućeg zanimanja, odgovarajuće razine obrazovanja ili radnog iskustva na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja.

Za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita mentor može biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati s kvalifikacijom ne nižom od srednjoškolskog obrazovanja.

Prijavljuje li poslodavac polaznika stručnog osposobljavanja na obvezna osiguranja?

Obveza je poslodavca prijaviti korisnika stručnog osposobljavanja na obvezna osiguranja i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema Zakonu o doprinosima.

Koji se troškovi subvencioniraju poslodavcu za vrijeme stručnog osposobljavanja?

Hrvatski zavod za zapošljavanje poslodavcu subvencionira trošak uplate obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju i trošak uplate obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju.

Subvencionira se i mogući trošak obrazovanja polaznika stručnog osposobljavanja za vrijeme trajanja mjere stručnog osposobljavanja.

Koje troškove snosi poslodavac za vrijeme stručnog osposobljavanja prema Zakonu o poticanju zapošljavanja?

Troškove prijevoza polaznika stručnog osposobljavanja snosi poslodavac, u svoti koja je utvrđena Odlukom Upravnog vijeća HZZ-a o visini troškova prijevoza.

Ako poslodavac za određeni mjesec ne postupi po ugovornoj obvezi i ne isplati polazniku stručnog osposobljavanja trošak prijevoza, obvezan je za taj mjesec vratiti HZZ-u isplaćeni trošak doprinosa, trošak novčane pomoći i trošak obrazovanja.

Može li poslodavac za vrijeme stručnog osposobljavanja polazniku isplaćivati novčanu naknadu za obavljene poslove?

Poslodavac nije obvezan polazniku isplaćivati novčane ili druge naknade za poslove obavljene tijekom stručnog osposobljavanja.

No, ako želi poslodavac može isplatiti polazniku i takve naknade. Poslodavac bi tako mogao na temelju pisane odluke polaznicima stručnog osposobljavanja isplaćivati određenu novčanu naknadu.

Takva naknada smatrala bi se drugim dohotkom te bi se na nju obračunavali doprinosi i porez na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Koje su obveze polaznika stručnog osposobljavanja?

Obveza je polaznika stručnog osposobljavanja uredno i s dužnom pažnjom obavljati obveze predviđene ugovorom o stručnom osposobljavanju i programom stručnog osposobljavanja.

Koja su prava polaznika stručnog osposobljavanja?

Polaznik stručnog osposobljavanja ne nalazi se u radnom odnosu s poslodavcem, no primjenjuju se odredbe Zakona o radu vezane za zaštitu života, zdravlja, privatnosti i zaštiti osoba koje su privremeno ili trajno nesposobne za rad.

Koliko je radno vrijeme polaznika stručnog osposobljavanja?

Polaznik poslove stručnog osposobljavanja obavlja u punom radnom vremenu od četrdeset sati tjedno. Radno vrijeme može se rasporediti u jednakom ili nejednakom trajanju po danima, tjednima i mjesecima.

Kada poslodavac ne može naložiti obavljanje poslova polazniku stručnog osposobljavanja?

Poslodavac ne može naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro te nedjeljom, blagdanom ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Može li osoba na stručnom osposobljavanju raditi prekovremeno?

Osobi koja je na stručnom osposobljavanju ne može se naložiti prekovremeni rad, osim ako polaznik stručnog osposobljavanja sam ne dostavi pisanu izjavu kojom pristaje na prekovremeni rad.

Ima li polaznik stručnog osposobljavanja pravo na godišnji odmor?

Polaznik stručnog osposobljavanja ima pravo na korištenje godišnjeg odmora u minimalnom trajanju od četiri tjedna. Polaznik stručnog osposobljavanja također ima pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor u trajanju propisanom odredbama Zakona o radu.

Što je volontiranje i kako se obavlja?

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojim se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajedničku dobrobit.

Kod volontiranja ne postoji uvjet isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi. Volontiranje se obavlja na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o volontiranju.

Koja su prava volontera?

Volonter u skladu s odredbama Zakona o volontiranju ima pravo prije početka obavljanja volonterskih aktivnosti biti upoznat s uvjetima volontiranja, aktivnostima volontiranja i uslugama koje će pružati te pravima koja mu pripadaju na temelju Zakona o volontiranju i drugih propisa. Uz to, volonter ima pravo biti upoznat s odredbama Etičkog kodeksa volontera i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja.

Tijekom obavljanja aktivnosti volontiranja, volonter ima pravo na stručnu pomoć i podršku, primjerene i sigurne uvjete rada te zaštitnu opremu u skladu s naravi volonterskih usluga koje pruža.

Koje su obaveze volontera?

Volonter je obvezan ugovorene aktivnosti volontiranja obavljati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te primljenim uputama organizatora volontiranja, osim uputa koje su opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba, volonteru moralno neprihvatljive ili u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.

Koje su obveze organizatora volontiranja?

Organizator volontiranja mora prije početka obavljanja aktivnosti upoznati volontera sa svim opasnostima koje su vezane uz specifični oblik volontiranja. Prema Zakonu o volontiranju volonter ne može obavljanje volonterskih usluga uvjetovati ispunjenjem neke činidbe ili stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi. Prema tome, organizator volontiranja nema dužnost, ali ako želi može volonteru isplatiti određenu novčanu nagradu za obavljene poslove volontiranja.

Organizator volontiranja obvezan je osigurati volontera od profesionalne bolesti i posljedica nesreće za vrijeme volontiranja u slučaju volontiranja u uvjetima opasnim za život i zdravlje i kad je tako određeno ugovorom o volontiranju.

Što je to pomaganje u obrtu?

Zakon o obrtu definira institut pomaganja u obrtu, koji se po svojim osnovnim obilježjima može smatrati volontiranjem u širem smislu. Obrtniku u obavljanju djelatnosti obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva. Pritom se rad ne obavlja zasnivanjem radnog odnosa, nego na temelju obiteljske povezanosti s osobom koja ima registriran obrt.

Zakon o obrtima ne predviđa pravo člana obiteljskog člana na novčanu naknadu ili nagradu za obavljeni rad.

Tko može pomagati obrtniku kroz volontiranje?

Obrtniku u obavljanju djelatnosti obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva. Pritom se rad ne obavlja zasnivanjem radnog odnosa, nego na temelju obiteljske povezanosti s osobom koja ima registriran obrt. Poslove volontiranja mogu obavljati i maloljetni članovi obiteljskog kućanstva bez određenog obrazovanja ili odgovarajućeg radnog iskustva.

Je li moguće volontiranje članova obitelji bez stručne osposobljenosti kod vezanih obrta?

Za vezane obrte, Zakon o obrtima uvjetuje da član obiteljskog kućanstva koji obavlja poslove u obrtu u odsutnosti obrtnika mora ispunjavati uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućega srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita te posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.