Kako podijeliti dionice ili udjele tvrtke zaposlenicima ili omogućiti opcijsku kupnju dionica?

Published by Bruno Cvitanović on

Kako podijeliti udjele radnicima

Motivirani ste nedavnim primjerima većeg uključivanja zaposlenika u vlasničku strukturu poduzeća? Zanima li vas kako podijeliti udjele radnicima ili članovima uprave, bilo bi prvo korisno informirati se o poreznom tretmanu takve podjele vlasništva.

Oporezivanje primitaka od dodjele ili kupovine dionica društva ovisi o tome je li primatelj dionica zaposlenik ili član uprave društva. Za oporezivanje je također bitno kotiraju li dionice društva na burzi ili ne. Postupak oporezivanja propisan je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Osim toga kako podijeliti udjele radnicima, ukratko ćemo pojasniti i kako podijeliti opcije te što s osobama koje nisu zaposlenici društva.

Kako se oporezuje dodjela dionica zaposlenicima bez naknade?

Prema Pravilniku o porezu na dohodak primitkom u naravi smatra se dodjela dionica radnicima bez naknade. Kako dionice ne kotiraju na burzi zaposlenicima se utvrđuje primitak u naravi pa se oporezivanje primitka obavlja kao i plaća. Odnosno, na svotu primitka u naravi poslodavac treba obračunati dohodak od nesamostalnog rada.

Primitak u naravi smatra se neto primitkom. Tako vrijednost primitka s osnove dodijeljenih dionica treba uvećati za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez. Vrijednost primitka utvrđuje se u nominalnoj vrijednosti dionica ili na tržišnu vrijednost dionica ako je veća od nominalne.

Što kada se zaposlenicima dodjele dionice uz djelomičnu naknadu?

Ako društvo prodaje radnicima ili drugim osobama dionice koje ne kotiraju na burzi, i to po cijeni koja je niža od nominalne vrijednosti tih dionica, tada se utvrđuje primitak u naravi. Naime, on se tretira kao dohodak od nesamostalnog rada.

Svota primitaka u naravi utvrđuje se kao razlika u cijeni između prodajne (nominalne) i tržišne vrijednosti dionica.

Kako podijeliti udjele radnicima ili im omogućiti povoljniju kupnju udjela?

Dodjela vlastitih udjela ili omogućavanje povoljnije kupnje vlastitih udjela zaposlenicima (pa čak i članovima društva) smatra se primitkom u naravi (dohodak od nesamostalnog rada). Članovima uprave taj isti primitak predstavljao bi drugi dohodak, ako su radno angažirani putem menadžerskog ugovora.

Kako se oporezuje dodjela dionica radnicima društva koje kotiraju na burzi?

Kod zaposlenika nije bitna činjenica je li riječ o vlastitim dionicama koje kotiraju na burzi i uređenim javnim tržištima. Nebitno je zbog toga što se zaposlenicima pri ostvarivanju primitaka vezanih za dionice uvijek utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada.

Kako se oporezuju primitci kada se radnicima nudi mogućnost sklapanja opcijskog ugovora o kupnji dionica povezanih društava?

Društva kćeri često kao nagradu nude svojim zaposlenicima mogućnost sklapanja opcijskog ugovora o kupnji dionica društva majki, odnosno povezanih društava. Unaprijed utvrđena vrijednost dionica bude ugovorena kao niža od one koja je postignuta kotacijom na burzi.
Primitci koje ostvaruju radnici tuzemnog društva realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu smatraju se drugim dohotkom.

Kako se oporezuje dodjela dionica i prava iz opcija za dionice koje kotiraju na burzi osobama koje nisu radnici društva (npr. članovi uprave)?

Dohodak od kapitala utvrđuje se ako vlastite dionice društva u trenutku dodjele tih dionica ili realizacije prava iz opcije kotiraju na burzi. Ako nije ispunjen navedeni uvjet utvrđuje se drugi dohodak.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, ako dionice kotiraju na burzi, na primitak po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica isplatitelji obračunavaju od ukupnog primitka istodobno s isplatom primitka porez na dohodak od kapitala. On se obračunava po stopi od 24 % + prirez (bez priznavanja osobnog odbitka).

Na koji način se oporezuje primitak kod opcijske kupnje vlastitih dionica koje kotiraju na burzi?

Često pitanje kod velikih poduzeća koja kotiraju na burzi nije samo kako podijeliti udjele radnicima, već i kako podijeliti opcije na kupnju vlastitih dionica. Naravno, to uključuje i pitanje njihova oporezivanja.

Dohodak od kapitala (po stopi od 24 % + prirez) po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica obračunava se na razliku između vrijednosti dionica koja je postignuta na tržištu i cijene iz ugovora o pravu na opcijsku kupnju vlastitih dionica. To se čini ako je tržišna vrijednost viša od ugovorene u trenutku realizacije prava iz opcije.

Kada se pravo opcijske kupnje dionica smatra realiziranim?

Realizacijom prava iz opcije smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (članova uprave društva). Alternativno, to može biti i trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu.

Što kada se dodjele dionice koje kotiraju na burzi uz djelomičnu naknadu osobama koje nisu radnici društva (članovi uprave)?

Visina primitka utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti dionica čak i ako je tržišna vrijednost dodijeljenih dionica niža od njihove nominalne vrijednosti.

Što u slučaju stjecanja udjela u dobitku članova uprave djelomičnom naplatom dionica po nižoj vrijednosti od tržišne? Tada se primitak koji se oporezuje kao dohodak od kapitala prema utvrđuje u visini razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade. Stopa poreza na dohodak od kapitala je 24 % + prirez bez prava na priznavanje osobnog odbitka.

Na koji način se oporezuje dodjela dionica i prava iz opcija za dionice koje ne kotiraju na burzi osobama koje nisu radnici društva?

Dionice koje ne kotiraju na burzi također se oporezuju porezom na dohodak od kapitala po stopi od 24 % + prirez. U tom slučaju nema priznavanja osobnog odbitka. Naime, radi se o primitku koji treba oporezivati kao drugi dohodak. Članu uprave potrebno je dodatno obračunati i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Kako se oporezuje dodjela dionica koje ne kotiraju na burzi uz djelomičnu naknadu osobama koje nisu radnici društva?

Osobama koje nisu zaposlene u društvu, obračunata razlika između prodajne i nominalne vrijednosti vlastitih dionica koje ne kotiraju na burzi utvrđuje se kao drugi dohodak, u skladu Zakonom o porezu na dohodak.

To znači da je osim obračuna poreza na dohodak i prireza isplatitelji trebaju obračunati doprinose za obvezna osiguranja:
– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti 7,5%;
– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 2,5%;
– doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%.

Za detaljni izračun poreznih obveza i doprinosa te kako podijeliti udjele radnicima u vašem konkretnom slučaju, kontaktirajte nas ovdje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.