Što se smatra autorskim djelom i kada se može isplatiti autorski honorar?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Bitna obilježja autorskog djela su originalnost, kreativnost i subjektivnost, što znači novost u subjektivnom smislu. Autor može drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi dati pravo korištenja na točno određeni ili svaki način tako da s njom potpiše ugovor o autorskom djelu.

Što se smatra autorskim djelom?

Autorskim djelom, prema Zakona o autorskom pravu i srodnom pravima, osobito se smatraju:
– jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi);
– glazbena djela, s riječima ili bez riječi;
– dramska i dramsko-glazbena djela;
– koreografska i pantomimska djela;
– djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti;
– djela arhitekture;
– djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna;
– fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom;
– audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju);
– kartografska djela,
– prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

Smatraju li se prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela autorskim djelom?

Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su kao originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, smatraju se i zaštićeni su kao samostalna autorska djela. Prijevodi službenih tekstova iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva također se smatraju autorskim djelom, osim ako su učinjeni radi službenog informiranja javnosti i kao takvi objavljeni.

Koji se dodatni uvjeti moraju zadovoljiti da bi se djelo smatralo autorskim djelom?

Prema tumačenju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, za pojam autorskog djela bitno je da se radi o originalnoj, intelektualnoj tvorevini, da je ta tvorevina s književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja. Također je bitno da je tvorevina individualnog karaktera i da je na neki način izražena. Pritom, intelektualnom se tvorevinom može smatrati samo tvorevina ljudskog intelektualnog uma odnosno tvorevina ljudskog duhovnog stvaralaštva. Ta tvorevina mora predstavljati nešto novo, originalno (izvorno) te ujedno biti individualnog karaktera. Definicija upućuje na potrebu ostvarivanja tzv. subjektivne originalnosti (izvornosti), odnosno novosti u subjektivnom smislu. Djelo se smatra subjektivno originalnim ako autor ne oponaša drugo njemu poznato djelo.

Tko može biti autor autorskog djela?

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila. Autoru pripada autorsko pravo na njegovo autorsko djelo činom stvaranja autorskog djela.

Ima li ugovor o autorskom djelu propisani sadržaj?

Sadržaj ugovora propisan je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, prema kojem ugovor o autorskom djelu treba biti sklopljen u pisanom obliku. Uz to, taj ugovor treba sadržavati barem naziv djela na koje se odnosi, način korištenja te osobu ovlaštenu na korištenje autorskim djelom (korisnik).

Može li biti sklopljen ugovor o autorskom djelu koje još nije stvoreno?

Ugovor može biti sklopljen i za djelo koje još nije stvoreno, ali za koje se očekuje da će biti stvoreno. Korištenje pravom na osnovi djela koje još nije stvoreno je ništavo.

Kako se oporezuje ugovor o autorskom djelu?

Prema Zakonu o porezu na dohodak stopa poreza na dohodak kojom se oporezuje porezna osnovica po osnovi drugog dohotka (autorski honorar) iznosi 20%.

Što ako godišnji primitci po osnovi autorskih naknada zajedno s plaćom i/ili dohotkom od samostalne djelatnosti premaše poreznu osnovicu od 360.000,00 kn? Tad će se primitci koji premaše godišnju osnovicu od 360.000,00 kn oporezivati stopom od 30%. To se obavlja u posebnom postupku koji će za porezne obveznike obavljati Porezna uprava.

Obračunavaju li se doprinosi na autorski honorar?

Na autorske honorare potrebno je obračunati sljedeće doprinose:
– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za (za umirovljenike i druge osiguranike samo I. stupa) – 10% ili za
ostale osiguranike obveznike (II. stupa) – 7,5%;
– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) – 2,5%;
– doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – 7,5%.

Na koje autorske honorare nije potrebno obračunati doprinose?

Na autorske honorare umjetnika kojima doprinose plaća nadležno ministarstvo, isplatitelj ne treba obračunati doprinose, već samo porez na dohodak i prirez.

Obračunavaju li se doprinosi na autorske honorare isplaćene umirovljenicima?

Prema Zakonu o doprinosima od 1.1.2017., na primitak po osnovi autorskih naknada, umirovljenicima je potrebno obračunati obveze za doprinose.

Kada si isplatitelj smije priznati 30% paušalnih izdataka kod obračuna autorskog honorara?

Kako bi isplatitelj primitaka mogao primijeniti paušalni izdatak od 30%, s autorom treba sklopiti ugovor o autorskom djelu (u pisanom obliku) kojim se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Što ako je riječ o autorskom djelu za koje nije obavezno zaključivanje ugovora u pisanom obliku?

Kad je riječ o primitku za isporuku autorskog djela za koji nije obvezno zaključivanje ugovora u pisanom obliku u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, isplatitelj primitka obvezan je u svojim evidencijama osigurati podatke o vrsti isporuke i dokaze da je riječ o isporuci i isplaćenoj naknadi za iskorištavanje autorskog prava.

Što je sve uračunato u 30% izdataka kod obračuna autorskog honorara?

U 30% izdatka uračunani su svi mogući troškovi koji bi mogli nastati pri ostvarenju autorskog djela. To mogu biti i troškovi službenog putovanja i svi ostali mogući izdatci vezani za to autorsko djelo. To znači da isplatitelj autorskog honorara ne može podmirivati troškove službenog putovanja za autora bez oporezivanja.

Zašto se troškovi putovanja ne mogu dodatno neoporezivo isplatiti prilikom obračuna autorskog honorara?

Troškove putovanja prema Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak neoporezivo može podmiriti samo poslodavac za svoje radnike. Uz to, autoru su mogući troškovi već uključeni u priznatoj svoti izdataka od 30% njegova autorskog honorara, odnosno tako su porezno priznati kao trošak autora. Zato ne mogu biti još jednom priznati kao neoporezivi trošak isplatitelja.

Što ako isplatitelj autorskog honorara ipak plati trošak putovanja autoru?

Ako isplatitelj ipak plati trošak službenog putovanja autoru, to će se smatrati primitkom u naravi autora na koji treba platiti porez na dohodak i prirez te obračunati doprinose. Prema navedenom, ako izrada autorskog djela zahtijeva npr. službeno putovanje, troškovi službenog putovanja su trošak autora koje on treba samostalno podmiriti iz svojega autorskog honorara. To, naravno, može uvećati i cijenu honorara.

Kada se na autorske honorare može obračunati dodatnih 25% paušalnih izdataka?

U skladu sa Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, fizičkim osobama koje ostvaruju autorske naknade za umjetničko djelo priznaje se još dodatnih 25 % paušalnih izdataka. Paušalni izdatci priznaju se na temelju potvrde koju izdaje nadležna udruga. Popis umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice.

Koliki je ukupan iznos paušalnih izdataka kod autorskih naknada ako se radi o umjetničkom djelu?

Kada je riječ o autorskoj naknadi za isporučeno umjetničko djelo, priznaju se ukupno paušalni izdatci u visini 55 %. Oni su, redom, po osnovi propisanog izdatka za autorska djela u visini 30 %, dok je svota neoporezivog dijela autorske naknade za isporučeno umjetničko djelo obračunata u visini 25 %.

Zanimaju vas neoporezive isplate radnicima? Pročitajte naš specijalizirani vodič na tu temu!

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 12.4.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.