Troškovi edukacije i obrazovanja radnika: kada i kako mogu biti porezno priznati trošak?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Troškovi edukacije

Edukacije su jedan od najboljih investicija u zadovoljstvo, produktivnost i inovativnost vaših zaposlenika. Poduzeće koje investira u edukacije time jača i svoj brend poslodavca. No, što s poreznim tretmanom takvih ulaganja? Troškovi edukacije, odnosno obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika, porezno su priznati troškovi te sa sobom nose i dodatne porezne olakšice.

Uvjeti za porezno priznanje troškove su jednostavni. Mora biti riječ o zaposleniku s kojim je zaključen ugovor o radu i da je riječ o troškovima koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti poduzeća. Te djelatnosti mogu biti trenutne, kao i one koje se predviđaju u budućnosti: primjerice, vezani uz nove proizvode ili tržišta.

Koje dodatne porezne olakšice ostvaruje poslodavac ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća?

Prema Pravilniku o porezu na dobit, poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.

Što se smatra općim obrazovanjem i izobrazbom radnika?

Općim obrazovanjem i izobrazbom razumijeva se obrazovanje i izobrazba koja omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive i na druga radna područja te za rad kod drugih poslodavaca.

Koji su najčešći oblici općeg obrazovanja i izobrazbe?

Ulaganje u opće obrazovanje i izobrazbu izvrstan je način kako možete povećati benefite za svoje zaposlenike. Primjeri su:

a) školarine za obrazovne institucije na kojima zaposlenici stječu osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske i doktorske studije (u zemlji i inozemstvu);
b) troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Ovdje možete ubrojiti, primjerice, tečajeve stranih jezika ili stručne kongrese, ako se mogu povezati s djelatnošću poduzeća;
c) naknade predavačima i instruktorima i troškovi savjetovanja u vezi s projektima obrazovanja i izobrazbe;
d) troškovi stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom se literaturom NE smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu;
e) trošak otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Što se sve smatra posebnim obrazovanjem i izobrazbom radnika?

Posebno obrazovanje i izobrazba ponajprije je namijenjeno sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poslodavca koji financira njegovo školovanje. Ono omogućuje stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika niti na druga radna područja ili su samo dijelom prenosive. Pod ovom se vrstom obrazovanja smatraju svi oblici općeg obrazovanja koji su navedeni osim školarina navedenih pod (a).

Koliko iznosi porezna olakšica za opće obrazovanje?

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu mikro, mali i srednji poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit dodatno do 80% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu. Veliki poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 70% opravdanih troškova obrazovanja.

Koliko iznosi porezna olakšica za posebno obrazovanje?

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu mikro i mali poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 55% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu.

Srednji poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 45% opravdanih troškova obrazovanja dok veliki poduzetnici do 35%.

Tko su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici?

Veličina poduzetnika utvrđuje se prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji razlikuje mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva.

Mikro i mali poduzetnici smatraju se subjekti koji imaju:
– prosječno godišnje zaposleno do 50 radnika;
– do 10.000.000,00 eura godišnjih prihoda ili ukupne vrijednosti imovine.

Koliko iznosi najveće dopušteno umanjenje porezne osnovice?

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu najviše dopušteno umanjenje porezne osnovice za mikro, male i srednje poduzetnike iznosi do 80% opravdanih troškova.

Na koji način se mogu opravdati troškovi edukacije?

Kako bi se troškovi edukacije i izobrazbe zaposlenika mogli opravdati, potrebno je imati ugovor i račun koji glasi na ime tvrtke koja plaća edukaciju ili izobrazbu.
Iz njega treba biti vidljivo o kojoj je vrsti usluge riječ (npr. školarina, tečaj, seminar). Na ugovoru i računu treba biti navedeno kada je usluga obavljena i na koga se odnosi (ime zaposlenika koji je pohađao program edukacije). Ako izvršitelj usluge na računu nije naveo sudionike tečaja već samo ime tvrtke čije je zaposlenike educirao, uz ovaj račun poslodavac treba priložiti popis polaznika.

Što kada poslodavac šalje radnika u inozemstvo na seminar, konferenciju, trening ili drugi oblik usavršavanja koji traje kraće od mjesec dana?

Ako seminar, savjetovanja i izobrazbe ne traju dulje od sedam dana, poslodavac može radniku neoporezivo dodatno isplatiti dnevnice, naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Poslodavac treba za ovog zaposlenika platiti dodatni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu prema Zakonu o doprinosima, kao da je riječ o službenom putu.

Može li poslodavac porezno priznati poslodavac zaposlenika pošalje na studij ili stručno usavršavanje u inozemstvo gdje će on boraviti dulje od 30 dana?

Poslodavac može zaposlenika poslati na studij ili stručno usavršavanje u inozemstvo gdje će on boraviti dulje od 30 dana.

Poslodavac bi tada trebao pod uvjetima propisanim Zakonom o doprinosima osim obveznih doprinosa platiti još i doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. On se obračunava stopi od 10% na ugovorenu bruto plaću.

Što ako troškovi edukacije radnika nisu povezani s djelatnošću trgovačkog društva?

Ako poslodavac plati edukaciju koja nije povezana s djelatnošću poduzeća, iznos plaćenog obrazovanja smatrat će se plaćom u naravi. Na taj je iznos, dakle, potrebno platiti doprinose i porez na dohodak.

Što ako trgovačko društvo želi platiti troškove obrazovanja osobi koje nije zaposlenik tog društva?

U tom je slučaju riječ o drugom dohotku osobe kojoj su plaćeni troškovi edukacije ili usavršavanja. Zbog toga je trgovačko društvo dužno obračunati i platiti doprinose i porez na dohodak na isplaćeni iznos.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 13.10.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.

1 Comment

Porezne uštede: nemojte praviti skupe greške zbog poreza na dobit · 13. studenoga 2023. at 13:58

[…] Edukacije: imaju dvostruki efekt kod smanjenja porezne osnovice. Prvi put direktno, kao trošak, a Porezna uprava dopušta i sniženje osnovice poreza na dobit jer se edukacija tretira kao ulaganje. Više o tome ovdje. […]

Comments are closed.