Rad na studentski ugovor: o čemu morate voditi računa kod angažiranja studenata?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Studentski posao

Nije neobično što je rad na studentski ugovor toliko popularan. Za studente, on donosi toliko potrebnu fleksibilnost. Istovremeno, jednostavan je za poslodavce. Zato su studentski ugovori toliko česta tema, osobito u vrijeme sezone. U našem pregledu pronađite odgovore na česta pitanja kao što su: tko, kada i na koji način može obavljati studentski posao ili koja je minimalna satnica.

Tko može obavljati studentske poslove?

Redovni i izvanredni studenti koji pohađaju preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i koji su građani Republike Hrvatske.

Student mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 1 ECTS bod. Iznimka su studenti koji su tek upisali studij ili koji su imali opravdani prekid studija.

Mogu li studentske poslove obavljati studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske?

Studentske poslove mogu obavljati i građani Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studiraju na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske. Studentske poslove može obavljati i student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj.

Mogu li studenti koji obavljaju studentske poslove dodatno biti u radnom odnosu ili obavljati samostalnu djelatnost obrta?

Studentske poslove smiju obavljati samo studenti koju nisu u radnom odnosu. Uz to, ne smiju obavljati samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Mogu li studentski posao obavljati osobe koje su u postupku upisa na studij ili su ga završile?

Studentski posao mogu obavljati i osobe u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nemaju zasnovan radni odnos.

Studentski posao može obavljati i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Koliko dugo osoba koja je u postupku upisa na studij može obavljati studentske poslove?

Osoba koja je u postupku upisa na studij može raditi studentske poslove najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje.

Koliko dugo osoba koja je završila studij može obavljati studentski posao nakon završetka studija?

Student koji je završio studij može raditi studentske poslove najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija. Ako novopečenog diplomanta želite zaposliti nakon isteka tri mjeseca, provjerite mogućnosti koje pružaju poticaji za zapošljavanje.

Tko može naručivati i sklapati ugovore o obavljanju studentskog posla sa studentom?

Svaka pravna osoba ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

Koliki je rok plaćanja za studentski posao?

Naručitelj posla dužan je posredniku za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Posrednik je dužan isplatiti studentu naknadu za obavljeni studentski posao najkasnije u roku od tri dana po uplati naručitelja.

Što ako naručitelj posla ne isplati studentu naknadu za obavljeni studentski posao?

Posrednik ima obvezu i pravo zastupati studenta u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati studentu.

Ako naručitelj posla ne isplati naknadu studentu za obavljeni studentski posao u roku, posrednik (studentski centar ili servis) odgovara za obveze naručitelja posla prema studentu te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

Što kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor u roku očekivanog dana završetka?

Kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla.

Na zahtjev posrednika naručitelj posla će dostaviti ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom.

Naručitelj posla je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu. Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku 15 dana.

Kolika je minimalna naknada za obavljeni studentski posao?

Minimalna neto naknada za obavljanje studentskih poslova po satu izračunava se tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj podijeli sa 160. Od 1. siječnja 2024., ona iznosi 840,00 eura / 160 = 5,25 eura, nakon što je u 2023. iznosila 4,38 eura. Ova se minimalna naknada (satnica) usklađuje jednom godišnje.

Ima li student pravo na naknadu putnih troškova?

Na ovo se pitanje često daju pogrešni odgovori. Istina je da student ima pravo na naknadu putnih troškova i naknadu za topli obrok.

Što sve mora sadržavati ugovor o obavljanju studentskih poslova?

Aktualni Zakon o obavljanju studentskih poslova navodi da ugovor o obavljanju studentskih poslova mora sadržavati:

1. broj rješenja, odnosno odluke kojim je izdana dozvola, odnosno odobrenje za posredovanje;
2. ime, prezime i OIB studenta;
3. broj studentske iskaznice, gdje je primjenjivo;
4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika;
5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla;
6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla;
7. podatke o neto cijeni sata posla ili količine posla;
8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima;
9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade.

Koju dokumentaciju naručitelj posla mora čuvati?

Evidenciju o izvođačima (studentima) na način kako je to uređeno za studente u smislu općih propisa o radu. Naručitelj studentskih poslova treba čuvati dokumentaciju o sklopljenom ugovoru i ispravama vezanim uz isplatu naknada.

Tko je dužan osigurati studenta od ozljede na radu?

Posrednik putem kojeg se ugovara studentski posao dužan je studenta osigurati za slučaj ozljede na radu. Ako dođe do ozljede na radu, naručitelj posla je dužan odmah o tome obavijestiti posrednika.

Na koliki se period može zaključiti studentski ugovor?

Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana. Najduže to može biti do 45 dana, uz navođenje razloga za trajanje posla dulje od mjesec dana.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 13.11.2023. u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.