Može li stranac postati direktor trgovačkog društva u Hrvatskoj i pod kojim uvjetima?

Published by Bruno Cvitanović on

Stranac direktor trgovačkog društva

S ulaskom u Europsku uniju, promijenili su se uvjeti pod kojima se strani državljani mogu zapošljavati unutar Hrvatske. To vrijedi i za direktore te članove uprave. U ovom vodiču donosimo upute kako postati stranac direktor trgovačkog društva u Hrvatskoj. Reći ćemo nešto o razlikama između državljana EU i trećih zemalja te pojasniti kako se obračunavaju doprinosi.

Direktore trgovačkog društva (članovi uprave) nerezidente razlikujemo ovisno o njihovom statusu. U prvoj skupini su direktori trgovačkog društva (članovi uprave) u sustavu obveznog osiguranja. Odnosno, oni koji su u radnom odnosu u RH ili u inozemnom društvu ili su u sustavu obveznog osiguranja po nekoj drugoj osnovi u inozemstvu. U drugoj skupini su direktori trgovačkog društva (članovi uprave) izvan sustava socijalnog osiguranja u RH i u inozemstvu.

Koji su uvjeti za zapošljavanje državljanina države članice Europske unije kao direktora trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj?

Državljani država članice Europske unije, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švicarske i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima Republike Hrvatske. Oni mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Što ako se stranac državljanin treće zemlje zaposli kao direktor trgovačkog društva?

Zakonom o strancima propisani uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove (člana uprave). Jednako tako su propisani uvjeti i za osobe koje upravljaju poslovanjem trgovačkog društva.

Pripadaju li osnivači (vlasnici) trgovačkog društva ključnom osoblju u trgovačkom društvu?

Oni su ključno osoblje u trgovačkom društvu samo ako su zaposleni u svom trgovačkom društvu na radnom mjestu s kojeg upravljaju poslovanjem trgovačkog društva. Primjerice, to je radno mjesto direktora.

Koji su koraci koje stranac vlasnik trgovačkog društva treba napraviti ako se želi zaposliti kao direktor svog društva?

On ima obvezu podnijeti Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote. Zahtjev podnosi policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka ili rada stranca na obrascu 9a.

Policijska će postaja zahtijevati od stranca da Zahtjevu za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote priloži:
– ugovor o radu;
– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca;
– dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva.

Koji su uvjeti za stranog državljanina kad se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 %?

Uvjete za stranca koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu (u kojemu ima vlasnički udio veći od 51 %) za izdavanje dozvole za boravak i rad regulira Zakon o strancima. Oni su sljedeći:
a) da je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna;
b) da je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljana;
c) da njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku;
d) da trgovačko društvo ne posluje s gubitkom;
e) da je priložio dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u RH.

Koji su uvjeti za stranog državljanina kada se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu u kojemu nema više od 50 % vlasničkog udjela?

U ovom će slučaju policijska postaja strancu izdati dozvolu ako ispuni uvjete:
a) da vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnoga ili javnoga trgovačkog društva prelazi svotu od 100.000,00 kuna;
b) da su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranoga trgovačkog društva zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora. Ako više stranaca obavlja ključne poslove, tada mora biti zaposleno najmanje 5 hrvatskih državljana;
c) da je njegova bruto-plaća najmanje u visini prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Mogu li stranci (državljani treće zemlje) raditi kao direktori trgovačkog društva putem potvrde o radu?

Stranci (državljani treće zemlje) koji namjeravaju raditi u svojstvu direktora ili člana uprave u trgovačkim društvima do 90 dana u kalendarskoj godini nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote. Oni mogu, prema odredbi Zakona o strancima, obavljati poslove na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Uz pribavljanje potvrde o prijavi za stranca, ostali uvjeti vezani za temeljni kapital i zapošljavanje su isti kao i kod stranaca koji rade uz dozvolu za boravak i rad.

Stranac direktor trgovačkog društva (član uprave) koji je u radnom odnosu u društvu u Republici Hrvatskoj prima plaću kao i svaki drugi radnik.

No, direktori koji nisu u sustavu obveznog osiguranja niti po jednoj osnovi (u RH ili inozemstvu) obvezni su osiguranici temeljem odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju. Članovi uprave tj. izvršni direktori-stranci bez uređenog statusa obveznog osiguranja trebaju biti obvezni osiguranici. Za više informacija, provjerite Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Što ako Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje stranac dolazi?

Ako Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje dolazi stranac direktor trgovačkog društva, tada treba uzeti u obzir činjenice iz tog ugovora. Naime, međunarodni ugovori, pa tako i o socijalnom osiguranju, imaju prednost pred našim zakonima. Stranci iz ostalih država trebaju dostaviti potvrde koje proizlaze iz ugovora o socijalnom osiguranju.

Kako se regulira socijalno osiguranje za državljane zemalja Europske unije?

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima potpisane ugovore o socijalnom osiguranju sa svim državama članicama Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora. (Potonje čine i: Island, Norveška i Lihtenštajn). Stranci koji dolaze iz EU-a trebaju dostaviti potvrdu A1 (države članice svoje rezidentnosti).

Gdje se može naći popis država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju?

Popis svih država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju naveden je na web stranicama Hrvatskog mirovinskog osiguranja.

Što ako član uprave stranac ne pribavi potvrdu stranog nositelja osiguranja ili se ne zaposli u društvu u kojemu je član uprave?

Tada strani državljanin s datumom upisa u sudski registar podliježe obvezi plaćanja doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu utvrđenu u svoti od 8.448,00 kuna.

Koliko iznose mjesečni troškovi obveznih doprinosa za člana uprave tj. direktora trgovačkog društva i kako se obračunavaju?

Obvezni doprinosi za člana uprave tj. direktora trgovačkog društva su:
– doprinosi za mirovinsko osiguranje (20%) – 1.689,60 kn;
– doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5%)- 1.393,92 kn

Ukupan mjesečni trošak obveznih doprinosa iznosi 3.083,52 kn. Porezna uprava prijavom na obvezna osiguranja donosi rješenje o obračunu doprinosa. Svote doprinosa treba obračunati u skladu s mjesečnom osnovicom (8.448,00 kuna).

Može li trgovačko društvo obračunavati i plaćati doprinose za vlastitog direktora stranog državljanina bez uređenog obveznog osiguranja?

Članovi uprave (direktori bez uređenoga obveznog osiguranja) prema Zakonu o doprinosima sami su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa. U tom slučaju, prijavu obveznih osiguranja podnose sami za sebe.  Plaćeni doprinosi po ovoj osnovi nisu troškovi društva, već je obveznik plaćanja doprinosa član uprave. U prijevodu, ako je stranac direktor trgovačkog društva, podmiruje ih samostalno.

Što ako društvo podmiri doprinose umjesto direktora (člana uprave)?

Ako društvo podmiri doprinose umjesto člana uprave, plaćeni bi doprinosi predstavljali oporezivi neto primitak i oporezivali bi se kao drugi dohodak.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.