Može li stranac postati direktor trgovačkog društva u Hrvatskoj i pod kojim uvjetima?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Stranac direktor trgovačkog društva

S ulaskom u Europsku uniju, promijenili su se uvjeti pod kojima se strani državljani mogu zapošljavati unutar Hrvatske. To vrijedi i za direktore te članove uprave. U ovom vodiču donosimo upute kako postati stranac direktor trgovačkog društva u Hrvatskoj. Bit će riječi o razlikama u postupku između državljana EU i trećih zemalja, a pojasnit ćemo i kako se obračunavaju doprinosi.

Direktore trgovačkog društva (članovi uprave) nerezidente razlikujemo ovisno o njihovom statusu. U prvoj skupini su direktori trgovačkog društva (članovi uprave) u sustavu obveznog osiguranja. Odnosno, oni koji su u radnom odnosu u RH ili u inozemnom društvu ili su u sustavu obveznog osiguranja po nekoj drugoj osnovi u inozemstvu. U drugoj skupini su direktori trgovačkog društva (članovi uprave) izvan sustava socijalnog osiguranja u RH i u inozemstvu.

Koji su uvjeti za zapošljavanje državljanina države članice Europske unije kao direktora trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj?

Državljani država članice Europske unije, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švicarske i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima Republike Hrvatske. Oni mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Što ako se stranac državljanin treće zemlje zaposli kao direktor trgovačkog društva?

Zakonom o strancima propisani uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove (člana uprave). Jednako tako su propisani uvjeti i za osobe koje upravljaju poslovanjem trgovačkog društva.

Pripadaju li osnivači (vlasnici) trgovačkog društva ključnom osoblju u trgovačkom društvu?

Oni su ključno osoblje u trgovačkom društvu samo ako su zaposleni u svom trgovačkom društvu na radnom mjestu s kojeg upravljaju poslovanjem trgovačkog društva. Primjerice, to je radno mjesto direktora.

Važno je istaknuti da član društva (vlasnik) koji nije u radnom odnosu nema obvezu prijave u obvezna osiguranja u RH niti ima obvezu plaćanja doprinosa u RH.

Koji su koraci koje stranac vlasnik trgovačkog društva treba napraviti ako se želi zaposliti kao direktor svog društva?

On ima obvezu podnijeti Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak. Zahtjev se podnosi policijskoj postaji putem elektroničke pošte prema mjestu namjeravanog boravka na obrascu 9a.

Policijska će postaja zahtijevati od stranca da Zahtjevu za izdavanjem dozvole za boravak i rad priloži:

  • važeću putnu ispravu državljanina treće zemlje
  • ugovor o radu
  • dokaz da državljanin treće zemlje nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u RH, osim ako je upućeni radnik ili student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a
  • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji stranca.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji uz zahtjeve za dozvolu za boravak i rad, ovisno o pravnoj osnovi na temelju koje se podnosi zahtjev za dozvolu za boravak i rad možete pronaći ovdje.

Koji su dodatni uvjeti za stranog državljanina kada se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu u kojemu ima vlasnički udio?

U ovom će slučaju policijska postaja strancu izdati dozvolu ako ispuni uvjete:

a) Vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnoga ili javnoga trgovačkog društva mora prelaziti svotu od 26.544,56 eura.

b) U trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranoga trgovačkog društva, na neodređeno i puno radno vrijeme, moraju biti zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora. Bruto plaća zaposlenika mora biti najmanje u visini bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

c) Njegova bruto plaća mora iznositi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u RH prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Koji su osnovni uvjeti za stranog državljanina kad se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio?

Uvjete za stranca koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu (u kojemu ima vlasnički udio) za izdavanje dozvole za boravak i rad regulira Zakon o strancima. Uvjeti su da stranac:

a) dokaže svrhu privremenog boravka;

b) ima valjanu stranu putnu ispravu;

c) ima sredstva za uzdržavanje;

d) ima zdravstveno osiguranje;

e) nema zabranu ulaska u RH i boravka u RH ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska;

f) ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Što ako Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje stranac dolazi?

Ako Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje dolazi stranac direktor trgovačkog društva, tada treba uzeti u obzir činjenice iz tog ugovora. Naime, međunarodni ugovori, pa tako i o socijalnom osiguranju, imaju prednost pred našim zakonima. Stranci iz ostalih država trebaju dostaviti potvrde koje proizlaze iz ugovora o socijalnom osiguranju.

Kako se regulira socijalno osiguranje za državljane zemalja Europske unije?

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima potpisane ugovore o socijalnom osiguranju sa svim državama članicama Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora. EGP, uz Europsku uniju, čine i Island, Norveška i Lihtenštajn. Stranci koji dolaze iz EU-a trebaju dostaviti potvrdu A1 (države članice svoje rezidentnosti).

Gdje se može naći popis država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju?

Popis svih država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju naveden je na web stranicama Hrvatskog mirovinskog osiguranja.

Što ako član uprave stranac ne pribavi potvrdu stranog nositelja osiguranja ili se ne zaposli u društvu u kojemu je član uprave?

U tom slučaju, strani državljanin s datumom upisa u sudski registar podliježe obvezi plaćanja doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu utvrđenu u svoti od 1.218,53 eura.

Koliko iznose mjesečni troškovi obveznih doprinosa za člana uprave tj. direktora trgovačkog društva i kako se obračunavaju?

Obvezni doprinosi za člana uprave tj. direktora trgovačkog društva su:
– doprinosi za mirovinsko osiguranje (20%) – 273,44 eura;
– doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5%) – 225,58 eura.

Ukupan mjesečni trošak obveznih doprinosa iznosi 499,02 eura. Porezna uprava prijavom na obvezna osiguranja donosi rješenje o obračunu doprinosa. Svote doprinosa treba obračunati u skladu s mjesečnom osnovicom (1.367,18 eura).

Može li trgovačko društvo obračunavati i plaćati doprinose za vlastitog direktora stranog državljanina bez uređenog obveznog osiguranja?

Članovi uprave (direktori bez uređenoga obveznog osiguranja) prema Zakonu o doprinosima sami su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa. U tom slučaju, prijavu obveznih osiguranja podnose sami za sebe.  Plaćeni doprinosi po ovoj osnovi nisu troškovi društva, već je obveznik plaćanja doprinosa član uprave. U prijevodu, ako je stranac direktor trgovačkog društva, podmiruje ih samostalno.

Što ako društvo podmiri doprinose umjesto direktora (člana uprave)?

Ako društvo podmiri doprinose umjesto člana uprave, plaćeni bi doprinosi predstavljali oporezivi neto primitak i oporezivali bi se kao drugi dohodak.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 24.8.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.