Skraćivanje radnog vremena: mjera za poduzetnike s 10 i više radnika

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Skraćivanje radnog vremena

Nova mjera, kreirana po uzoru na druge zemlje EU, dostupna je od lipnja 2020. Omogućuje skraćivanje radnog vremena za određeni broj radnika te ostvarivanje potpore za skraćeni dio radnog vremena. Provjerite naš detaljni vodič te saznajte uvjete, visine potpore i načine prijave!

Tko može koristiti nove potpore za skraćivanje radnog vremena od listopada?

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za odobrenje mjere zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina ove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Iznos seže do 2.800,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. 

Vrijednost neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: 4.000 kn / mjesečni fond sati za puno radno vrijeme x broj sati za koji se daje potpora. 
Primjerice, srpanj ima mjesečni fond od 176 radnih sati, pa tako je iznos: 4.000 / 176 x 123 (potpora za 70% radnog vremena) = 2.800 kn.

Za radnike koji imaju ugovoreno ili propisanu neto plaću manju od 4.000 kn, uzima se iznos ugovorene odnosno propisane plaće.

Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se ovdje.

Ako je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, ne može koristiti ovu potporu. 

Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi (bolovanje, godišnji odmor i sl.), a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.

Koji poslodavci mogu ostvariti potporu za skraćivanje radnog vremena?

Potporu za skraćivanje radnog vremena mogu ostvariti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika. Korištenje potpore omogućeno je poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO do 29.02.2020.

Ima li dodatnih propisanih uvjeta za poslodavce?

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora. Taj pad mora iznositi minimalno 10%.

Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

– pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;

– nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;

– nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;

– nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Postoje li iznimke ako je pad prihoda manji od 20%?

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Kako se utvrđuje pad prometa/prihoda?

Pad prometa dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na propisani način.

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec veljaču 2020. godine. To može učiniti predajom PDV obrasca.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Koji je najmanji broj radnika za koji se može poslati zahtjev za potporom? 

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

– od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika

– od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za skraćivanje radnog vremena?

Ovisno o datumu zaprimanja, zahtjev vrijedi za sljedeća razdoblja:

– zaprimljen od 1. do 31. srpnja, vrijedi za potporu od lipnja do prosinca;

– zaprimljen od 1. do 31. kolovoza, vrijedi za potporu od rujna do prosinca;

– zaprimljen od 1. do 30. rujna, vrijedi za potporu od listopada do prosinca;

– zaprimljen od 1. do 31. listopada, vrijedi za potporu od studenog do prosinca;

– zaprimljen od 1. do 30. studenog, vrijedi za potporu u prosincu.

Zahtjevi za mjeru Skraćivanje radnog vremena predaju se unaprijed – u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec, što je razlika ove mjere u odnosu na druge mjere očuvanja radnih mjesta. Na primjer, zahtjev predan u kolovozu, vrijedi za razdoblje rujan-prosinac.

Kako se može predati zahtjev?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti uz zahtjev za potporu za skraćivanje radnog vremena?

Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

– Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad;

– Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora;

– Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Uz prethodno navedeno, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjavu o isplati plaća;

3. Izjavu o točnosti podataka i Izjavu o isplati plaća;

4. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore (npr. dokazi o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, isporuci robe ili problemi u nabavci repromaterijala, sirovina, ograničenja u transportu…);

5. PDV obrazac ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti nakon odobrenja potpore za skraćivanje radnog vremena?

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora poslodavac treba dostaviti Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti o točnosti iskazane evidencije radnog vremena. Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

Koji je rok za odobrenje potpore za skraćivanje radnog vremena?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuje navedena potpora?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do 30-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Za koje se radnike može koristiti potpora za skraćivanje radnog vremena?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici zaposleni na puno radno vrijeme bez obzira je li radnik zaposlen na određeno ili neodređeno. 

Potporu ne mogu koristiti vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva.

Za koje se radnike ne može koristiti potpora za skraćivanje radnog vremena?

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike koji na nepuno radno vrijeme, kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Koje su obaveze poslodavca za vrijeme korištenja potpore za skraćivanje radnog vremena?

Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti o točnosti iskazane evidencije radnog vremena. Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

Poslodavac za vrijeme korištenja ove potpore ne smije:

– određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;

– zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;

– koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;

– ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

Što ako poslodavaca da otkaz radniku za kojega je koristio potporu?

Poslodavac treba odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom. Obavijest treba sadržavati točan datum i razlog otkaza (ili drugi razlog prestanka ugovora o radu).

Kako bi poslodavac mogao uručiti otkaz ugovora o radu, mora proći najmanje 30 dana od prestanka korištenja potpore za skraćivanje radnog vremena za tog radnika.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu, izvanredni otkaz i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Što je s isplatom potpore ako je za otkaz ugovora o radu odgovoran poslodavac?

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne može ostvariti pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Zavod će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanog u Obrascu JOPPD. Poslodavac je dužan, na zahtjev Zavoda dostaviti i ostale dokaze vezane uz činjenicu isplate plaće.

Koji su dodatni propisani uvjeti za poslodavce kojima je odobrena potpora z skraćivanje radnog tjedna?

Poslodavac koji je tražio potporu za skraćivanje radnog vremena morati će vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju do 31.12.2021.

Može li ovu mjeru koristiti poslodavac koji ne obavlja gospodarsku djelatnost?

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

Mogu li tvrtke u stečaju koristiti ovu potporu?

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Mogu li udruge koristiti ovu potporu?

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti obje mjere. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera drugih davatelja (APZ-a) i to tako da to bude regulirano Aneksom ugovora, te potom koristiti ovu mjeru.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 03.11.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.