Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Potpore za srpanj i kolovoz

Nakon inicijalnih, široko usmjerenih potpora za očuvanje radnih mjesta, nove mjere donose fokus na određene djelatnosti koje su najteže pogođene. Provjerite što donose potpore za srpanj i kolovoz, kako se možete prijaviti i što vam je potrebno za prijavu!

Tko može koristiti nove potpore za srpanj i kolovoz?

Nove potpore za srpanj i kolovoz 2020. usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za srpanj i kolovoz?

Iznosi 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Ako je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, visina potpore je razmjerna broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Koje djelatnosti ili sektori poslodavaca se mogu prijaviti?

Poslodavci iz sektora prema NKD-u:

– Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;

– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom;

– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;

– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;

– Umjetnost, zabava i rekreacija: samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;

– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;

– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;

– Ostale uslužne djelatnosti samo pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Ima li dodatnih uvjeta propisanih za poslodavce?

Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019., i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020. i lipanj 2019. Poreznoj upravi. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Mogu li se prijaviti poslodavci iz drugih sektora?

Poslodavci koji nisu iz navedenih sektora ne mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za srpanj-kolovoz 2020., iako imaju pad prometa veći od 60% u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. 

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 60% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj i veljaču 2020.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Koji je rok za predaju zahtjeva za potpore za srpanj i kolovoz?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj i kolovoz 2020. godine. 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za kolovoz 2020. godine.

Kako se može predati zahtjev?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore – dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo. 

4. PDV obrazac za lipanj 2020. ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje potpore za srpanj i kolovoz?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju potpore?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Za koje se radnike mogu koristiti potpore za srpanj i kolovoz?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, ili jesu li u pitanju građani RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika. 

Za koje radnike se ne mogu koristiti potpore?

Potpore za srpanj i kolovoz 2020. ne mogu se koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Mogu li se prijaviti i direktori i vlasnici obrta?

Direktori, suvlasnici s više od 25% udjela, osnivači, članovi uprave, prokuristi i vlasnici obrta mogu koristiti potpore ako ne zapošljavanju više od 10 radnika.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potpore mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Što s tvrtkama koje su osnovane u ožujku 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju?

Mjeru ne mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a nakon 29.02.2020. Uz to, potpore se ne mogu koristiti za radnike koji su zaposleni nakon 30.06.2020.

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja potpore za srpanj i kolovoz?

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore može prekinuti radni odnos u sljedećim slučajevima: 

  • isteka ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika. Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
  • Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on gubi pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
  • Ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, potrebno je obavijestiti Zavod u roku od 8 dana s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za mjesec srpanj 2020., najkasnije do 5. rujna 2020., a za kolovoz najkasnije do 5. listopada 2020. To se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Oni će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti obje mjere. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera HZZ-a i koristiti ovu mjeru.

Koji su dodatni propisani uvjeti za poslodavce koji imaju više od 50 radnika?

Poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 07.08.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.