Oporezivanje Bitcoina, Ethereuma i ostalih virtualnih valuta

Published by Bruno Cvitanović on

Kako bi utvrdili postupak za oporezivanje bitcoina, prvo trebamo definirati što je to virtualni novac.

Virtualni novac mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
– sredstvo je razmjene;
– jedinica je za mjeru vrijednosti;
– služi za pohranjivanje vrijednosti ali nije službeno sredstvo plaćanja niti u jednoj državi.

Je li virtualni novac isto što i elektronički novac?

Virtualni novac razlikuje se od pojma elektronički novac jer je elektronički novac samo digitalni oblik fiat-valute (zakonsko sredstvo plaćanja određene države) koje se koristi u elektroničkom prijenosu.

Bitcoin je virtualna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji, niti je podložan kontroli neke institucije. Osim valute Bitcoin, postoje još i druge kriptovalute kao npr. Ether, Ripple XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano…

Kako se može steći bitcoin?

Bitcoinovi se mogu steći ili kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o zamjeni, nasljeđivanjem i sl. ili putem specifičnim za virtualne valute tj. rudarenje.

Rudarenje je postupak provjere svake transakcije bitcoina, tako da se rješavaju složeni algoritmovi u zamjenu za novostvorene bitcoinove. Rudar (miner) jest osoba koja na takav način stekne vlasništvo nad novonastalim bitcoinom.

Oporezivanje bitcoina – plaća li se PDV na transakcije?

Prema mišljenju Porezne uprave utvrđeno je da bitcoin ne spada niti pod jednu zakonom reguliranu kategoriju sredstava plaćanja te da prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o deviznom poslovanju bitcoin ne predstavlja novac, niti sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Također utvrđeno je da bitcoin ne spada niti pod stranu valutu odnosno strano sredstvo plaćanja niti elektronički novac prema Zakonu o elektroničkom novcu.

Bitcoin se može smatrati prenosivim instrumentom u smislu Zakona o PDV-u pa su transakcije, uključujući posredovanje u vezi s virtualnim valutama kao što je bitcoin, oslobođene od plaćanja PDV-a.

Kako se može oporezivati dobitak od bitcoina?

Oporezivanje bitcoina, kao i stjecanje određene virtualne valute, ovisi o tome kako je došlo do njenog stjecanja. Tu prepoznajemo dvije osnovne vrste:

a) Rudarenje bitcoina

Stjecanje bitcoina putem operacija rudarenja smatra se kao stjecanje određene vrste primitka. Kakvom vrstom primitka ovisi o okolnostima u kojima je bitcoin rudaren.
Ako je bitcoin izrudario zaposlenik u sklopu svoje redovite radne aktivnost, tada bi se nagrada koju bi on primio trebala smatrati dohotkom od nesamostalnog rada.

Što kada se radniku isplaćuje plaća u bitcoinovima?

Isplata radniku u bitcoinovima prema Zakonu o porezu na dohodak smatra se primitkom u naravi. Na taj primitak trebalo bi obračunati porez na dohodak i doprinose prema tržišnoj cijeni bitcoina na dan isplate.
Treba napomenuti da je Porezna uprava izdala mišljenje koje je izjednačilo isplate u gotovini s isplatama u bitcoinima te je zbog toga zabranjena isplata plaće u bitcoinima.

Što kada je fizička osoba stekla bitcoin rudarenjem, a da nije zaposlenik isplatitelja bitcoina?

Takav bi se dohodak trebao smatrati drugim dohotkom koji bi se na takav način i oporezivao.

Što kada je osoba stekla bitcoin putem aktivnosti rudarenja koja nije obavljana u sklopu nekog ugovora o radu, ali se ta osoba intenzivno bavi aktivnošću rudarenja?

Takva bi se aktivnosti mogla smatrati dohotkom od samostalne djelatnosti. On se utvrđuje kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju.

b) Prodaja bitcoina

Što kada osoba proda bitcoin u sklopu svoje poslovne aktivnosti?

Tada bi se takav primitak smatrao njezinim poslovnim primitkom koji bi mogao biti oporeziv porezom na dohodak od samostalne djelatnosti.

Što ako bi osoba prodala bitcoin kao pojedinac, tj. izvan svoje poslovne aktivnosti?

Prema mišljenju Porezne uprave, trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se na dohodak ostvaren po osnovi trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka jer se radi o dobitku po osnovi kupoprodaje te valute.

Kako se obračunava porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka?

Dohotkom po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se razlika između prodajne cijene (primitaka) utvrđene prema tržišnoj vrijednosti i njezine nabavne vrijednosti. Dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka oporezuje se stopom od 12% + prirez.

Oporezivanje bitcoina kad se prodaja obavlja kao djelatnost nekoga trgovačkog društva

U ovom se slučaju razlika između prodajne i nabavne cijene smatra prihodom od prodaje bitcoina. Na prihod od prodaje bitcoina primjenjivao bi se porez na dobit sa stopom od 12%, tj. 18%.

Ako vas zanima isplata dobiti, saznajte i kako se ona oporezuje te na koji se način može isplaćivati.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.