Izmjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo: kolike su plaće direktora i radnika u 2024.?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo, kao i u drugim granama, donosi se obično dogovorom organizacija poslodavaca te sindikalnih udruženja radnika. Tako su HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Radi se o šestim izmjenama i dopunama izvornog kolektivnog ugovora potpisanog 2015.

Na koga se odnose izmjene kolektivnog ugovora i otkad se primjenjuje?

Nisu samo poslodavci okupljeni u HUP-u i članovi sindikata oni na koje se odnosi novi kolektivni ugovor za graditeljstvo! Nadležni ministar rada i mirovinskog sustava objavio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo. Tom odlukom Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo primjenjuju se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007.

Odluka o proširenju, kao i nova izmjena kolektivnog ugovora, stupile su na snagu 1. rujna 2023., a posljednje izmjene uvode se s ožujkom 2024.

Što donosi novi kolektivni ugovor za graditeljstvo?

Izmjenom kolektivnog ugovora za graditeljstvo definirani su novi tarifni stavovi. Njima su određene nove minimalne bruto plaće za pojedine vrste poslova – radnih mjesta građevinskih radnika. Tarifni stavovi određuju osnovne plaće za različite složenosti poslova koje radnici stvarno obavljaju, a ne prema formalnom obrazovanju radnika.

Jedna od najznačajnijih promjena je ona koja se odnosi na najnižu osnovnu plaću za najjednostavnije poslove, one koje pripadaju grupi I. tarifnih stavova. To je svota od 820,00 eura, no kako je opća propisana minimalna plaća viša, primjenjuje se viši iznos koji je povoljniji za radnika. Prijašnja osnovna plaća iste grupe I. tarifnog stava bila je 780,00 €.

Promijenile su se osnovne plaće i u drugim tarifnim stavovima. Potpisnici ovu promjenu primjenjuju s obračunom plaće za ožujak 2024.

Što ako je direktor poduzeća ujedno i voditelj građenja vrlo složenog gradilišta ili glavni inženjer gradilišta?

Njegova minimalna bruto plaća je 2.000,00 eura ako pretežno obavlja poslove direktora. No, ako pretežno obavlja posao glavnog inženjera gradilišta ili samostalnog projektanta, njegova je minimalna bruto plaća 1.490,00 eura, prema tarifnim stavovima iz kolektivnog ugovora.

Povjerenstvo za tumačenje primjene odredbi kolektivnog ugovora za graditeljstvo donijelo je odluku prema kojem je poslodavac dužan obračunati i isplaćivati plaću najmanje u iznosu pripadajuće grupe složenosti za poslove za koju je radnik kvalificiran i koju obavlja.

Kad direktor poduzeća nije obvezan isplatiti plaću od 2.000,00 eura bruto?

Ako je direktor poduzeća zaposlen (u radnom odnosu) u poduzeću kao radnik (npr. zidar) i prema ugovoru o radu obavlja druge kvalificirane poslove iz djelatnosti u području građevinarstva, nije obvezan imati minimalnu plaću od 2.000,00 eura bruto.

U tom slučaju, njegova plaća mora biti najmanje u iznosu pripadajuće grupe složenosti za poslove koje obavlja ili najmanje u visini propisane minimalne plaće direktora. Ako ima nižu plaću od minimalne plaće direktora, Porezna uprava će ga zaduživati za poreze i doprinose početkom iduće godine.

Odnosi li se novi kolektivni ugovor za graditeljstvo i na privremeno ustupljene radnike?

Kolektivni ugovor se primjenjuje i na radnike koje agencija za privremeno zapošljavanje ustupa poslodavcu.

Poslodavac treba o svom trošku, u skladu s potrebama obavljanja ugovorenih poslova, omogućiti radniku školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje. Radnik je dužan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama obavljanja ugovorenih poslova, školovati se obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad.

Viša cijena rada nedjeljom i prigodne nagrade

Ovim je izmjenama za rad nedjeljom predviđeno povećanje cijene sata rada radnika za 50 %, kao što je dosad bio slučaj za dane Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom.

Radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 300,00 eura godišnje, pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor.

Radnik ima pravo na prigodnu nagradu – božićnicu u visini 100,00 eura, koja se isplaćuje u prosincu tekuće godine.

Radnik koji je upućen na službeno putovanje u zemlji ima pravo na dnevnicu i na naknadu putnih troškova. Puni iznos dnevnice ovisi o zemlji.

Dnevnica za rad na terenu iznosi od 20,00 eura do 26,54 eura ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući). Ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 15,00 eura do 20,00 eura dnevno. Iznosi unutar propisanog raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.

Definirano pravo na otpremninu kod mirovine

Ako poslodavac nije osigurao prehranu, radnik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini od 33,00 eura do 66,36 eura mjesečno, odnosno na iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu.

Ako radnik ima pravo na korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se nastali troškovi. Oni iznose 0,40 eura po prijeđenom kilometru, odnosno prema visini neoporezivog iznosa sukladno važećim poreznim propisima.

Kad radnik stekne uvjete i ostvari pravo na mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini od 1.327,23 eura.

Poslodavac je dužan radnika pisanim putem (oglasne ploče, elektroničkim putem i sl.) obavijestiti o sklapanju ovog Ugovora, odnosno njegovih izmjena i dopuna te prestanku, u roku od 15 dana od sklapanja, izmjene ili dopune ili prestanku važenja.

Kolika je nova minimalna bruto plaća za pomoćnog radnika u graditeljstvu?

Premda je minimalna plaća za radno mjesto: transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač propisana na 820,00 eura, primjenjuje se viši iznos nove minimalne plaće radnika u tekućoj godini. Ukupan trošak plaće za poslodavca uvećava se za iznos doprinosa na plaću.

Kolika je minimalna bruto plaća za polukvalificiranog radnika (dvogodišnja srednja škola)?

Minimalna plaća za radno mjesto: PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata je 860,00 eura. Ukupan trošak plaće za poslodavca uvećava se za iznos doprinosa na plaću.

Kolika je minimalna bruto plaća za kvalificiranog radnika (trogodišnja srednja škola)?

Minimalna plaća za radno mjesto: KV građevinski radnik početnik zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar je 910,00 eura. Ukupan trošak plaće za poslodavca uvećava se za iznos doprinosa na plaću.

Od čega se sastoji plaća radnika prema kolektivnom ugovoru?

Plaća radnika sastoji se od: osnovne plaće, stimulativnog dijela plaće, dodatka na plaću po osnovi radnog staža i dodatka za otežane uvjete rada (ako se radi pod otežanim uvjetima).

1) Osnovne plaće

To je najniža svota koju poslodavac treba isplatiti radniku. Osnovna plaća ovisi o složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen te je pretpostavka pri njezinom izračunu da radnik radi u normalnim uvjetima rada na tom radnom mjestu. Osnovna plaća se prema kolektivnom ugovoru izračunava za puno radno vrijeme i normalni učinak prema tarifnim stavovima.

Osnovna plaća iz tarifnih stavova obvezno se primjenjuje i na strane radnike koji su upućeni na rad u RH. Isto tako, vrijedi i za one koji privremeno rade u RH na temelju Potvrde o prijavi rada.

2) Stimulativnog dijela plaće

Stimulativni dio plaće može biti dio plaće samo ako je tako određeno pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu. On se može utvrditi na temelju vrednovanja ostvarenih rezultata rada i za ostvarenje većih rezultata rada. Radnik mora biti upoznat s kriterijima i mjerilima za vrednovanje rezultata rada.

3) Dodatka na plaću po osnovi radnog staža i dodatak za otežane uvjete rada

Dva su dodatka na osnovnu plaću:

  • po osnovi radnog staža kod poslodavca
  • za otežane uvjete rada.

Za svaku navršenu godinu neprekinutog rada kod poslodavca povećava se osnovna plaća za 0,5%.

Ako se osnovna plaća uvećava za otežane uvjete rada, a istodobno postoji nekoliko osnova po kojima bi se osnovna plaća trebala uvećati, ti se dodaci mogu kumulirati.

Ne mogu se, ipak, kumulirati dodaci za otežane uvjete rada kad se obračunava najviša stopa uvećanja. Ona će se tad uvećati za najveći postotak koji je predviđen u danim okolnostima za to radno mjesto.

Koja su obavezna materijalna prava radnika prema kolektivom ugovoru za graditeljstvo?

Svaki radnik prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo ima pravo na:

– dnevnicu za službeni put ili dnevnicu za rad na terenu;

– troškove prijevoza i noćenja ako se radi o službenom putu;

– troškove prijevoza na posao i s posla;

– prigodnu nagradu – regres (300,00 eura godišnje);

– božićnicu u visini 100,00 eura koja se isplaćuje u prosincu tekuće godine;

otpremninu za umirovljenje;

– solidarnu pomoć (smrt radnika ili smrt člana uže obitelji);

jubilarne nagrade.

Odnosi li se novi kolektivni ugovor za graditeljstvo i na djelatnosti iz arhitekture ili analize područja?

Ako se poduzeće ili obrt bavi samo djelatnostima iz područja M, odjela 71 NKD-a 2007., kao što su arhitektonske djelatnosti ili tehničko ispitivanje, na njega se ne primjenjuje novi kolektivni ugovor.

Što ako se poduzeće ili obrt bavi djelatnostima iz područja F po NKD 2007. (npr. izvođenje građevinskih radova), ali se ujedno bavi i djelatnostima iz područja M (npr. projektiranje)?

Tad se na njega primjenjuju odredbe kolektivnog ugovora jer se njegova pretežita djelatnost smatra djelatnost iz područja “F” NKD-a 2007. te bi radnici trebali imati minimalne bruto plaće utvrđene prema tarifnim stavovima iz kolektivnog ugovora.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 22.3.2024., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.