Kako zaposliti stranog radnika u Hrvatskoj – detaljan vodič za poslodavce

Published by Bruno Cvitanović on

Kako zaposliti stranog radnika

U uvjetima manjka kvalificirane radne snage u brojnim sektorima, pitanje kako zaposliti stranog radnika postaje iznimno važno. Kako bismo na nj mogli odgovoriti, moramo najprije definirati pojam stranca.

Strancem se smatra svaka osoba koja nije hrvatski državljanin (nema hrvatsko državljanstvo). Uvjeti za boravak i rad državljana treće zemlje u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima i Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj. U nastavku saznajte kako zaposliti stranog radnika ovisno o raspoloživim kvotama, uvjetima za izdavanje dozvola za boravak i rad, mjestu rada ili sjedištu poslodavca te koja vam je dokumentacija potrebna.

Pod kojim uvjetima radnik koji nije državljanin članice Europske unije može raditi za poslodavca iz Hrvatske?

Radnika koji nije državljanin članice Europske unije (radnici iz trećih zemalja) može raditi za hrvatskog poslodavca na temelju jednog od navedenog uvjeta:
1. dozvole za boravak i rad (unutar ili izvan godišnje kvote);
2. potvrde o prijavi rada (do 90, 60 i 30 dana u jednoj kalendarskoj godini);
3. bez potvrde za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (u posebnim slučajevima nabrojenim Zakonom o strancima).

Na kojim poslovima i kod kojih poslodavaca može raditi državljanin treće zemlje zaposlen u RH?

Državljanin treće zemlje može u RH raditi samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada. Uz to, može raditi samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Kako zaposliti stranog radnika dok čeka dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada?

Ne možete ga zaposliti. Poslodavac u Hrvatskoj može stranca (državljanina treće zemlje) zaposliti samo ako je pribavio dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada. Osim toga, može ga zaposliti samo na onim poslovima za koje je izdana dozvola za rad ili potvrda o prijavi boravka.

Koje uvjete mora ispunjavati strani državljanin kako bi mogao zatražiti dozvolu za privremeni boravak i rad?

Državljaninu trećih zemalja odobrit će se privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj samo ako ispunjava određene uvjete. Odnosno, ako:
– dokaže svrhu privremenog boravka;
– ima valjanu putnu ispravu;
– ima sredstva za uzdržavanje;
– ima zdravstveno osiguranje;
– nema zabranu ulaska i boravka u RH;
– ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni za cijelo vrijeme boravka državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj. Predlažemo da, kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, prvo uzmete u obzir osnovne kriterije poput valjanih putnih isprava ili nepostojanja zabrana ulaska.

Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH.

Ako državljaninu treće zemlje za ulazak u RH nije potrebna viza, zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad na obrascu 9a može se podnijeti u policijskoj upravi prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje, sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje.

Premda se zahtjev može podnijeti u bilo kojoj policijskog upravi/postaji u RH, u praksi se najčešće koristi jedan od gore navedenih kriterija.

Tko može podnijeti za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Zahtjev može podnijeti državljanin treće zemlje, ali i poslodavac koji će se koristiti radom državljanina treće zemlje. Ako poslodavac podnose zahtjev tako da šalje svog zaposlenika u MUP da preda zahtjev sa svim prilozima, potrebno je priložiti punomoć za predaju zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad. Nije potrebna ovjera javnog bilježnika, već punomoć poslodavca, ovjerena potpisom osobe ovlaštene za zastupanje poslodavca i pečatom.

Na koji se rok izdaje dozvola za boravak i rad?

Kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, imajte u vidu namjeravano trajanje posla. Naime, dozvola za boravak i rad izdaje se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla (na koje je sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor). Ono može trajati do maksimalno godine dana. Postoje godišnje i sezonske kvote radnih dozvola.

Tko odlučuje od zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad?

O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad rješenjem odlučuje MUP putem nadležne policijske uprave odnosno postaje.

Dozvolu za boravak i rad policijska uprava dostavit će poslodavcu i ispostavama Porezne uprave prema sjedištu osobe koja koristi usluge državljanina treće zemlje ili mjestu u kojemu će se rad obavljati.

Tko i na koje vrijeme utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca?

Kvotu za zapošljavanje stranaca utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, i to do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Tom prilikom određuje se kvota za produljenje već izdanih dozvola za boravak i rad te za novo zapošljavanje (izdavanje novih dozvola).

Gdje se može saznati trenutno stanje iskorištenosti godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca?

Statistička izvješća o stanju iskorištenosti godišnje kvote redovito objavljuje MUP na svojim web stranicama. Prema dostupnim podacima poslodavci mogu vidjeti koliko je dozvola za pojedine djelatnosti i zanimanja iskorišteno i koliko ih je preostalo. Ako razmišljate kako zaposliti stranog radnika u ovoj godini, obvezno provjerite stanje kvota!

Što je sve potrebno dostaviti MUP-u da bi se izdala dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote?

Za dobivanje dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote potrebno je priložiti:

– zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (obrazac 9a);
– fotografiju u boji veličine 35 x 45 mm;
– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje;
– dokaz o zdravstvenom osiguranju (npr. Bosna i Hercegovina – BH/HR 1, BH/HR 4);
– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u izvornik;
– zahtjev za određivanje i dodjelu OIB-a (ako državljanin treće zemlje nema OIB);
– ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu;
– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje (diploma, svjedodžba, radna knjižica, majstorski ispit ili uvjerenje o stručnom usavršavanju);
– dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, udruge ili ustanove u RH (izvatci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od šest mjeseci).

Može li se zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz kvote podnijeti i elektroničkom poštom?

Od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu podnijeti zahtjeve za dozvole za boravak i rad iz kvote i elektroničkom poštom na posebno formirane mail adrese svih policijskih uprava te pojedinih policijskih postaja.

Popis policijskih uprava i postaja te upute za elektroničko podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja možete pronaći ovdje.

Koje su dodatne bitne napomene potrebno naznačiti u ugovoru o radu prilikom zapošljavanja stranaca na temelju godišnje kvote?

Ugovor o radu mora sadržavati podatke o nazivu posla, uvjetima rada i plaći. Uz to, u ugovoru o radu treba biti vidljivo da se sklapa za zanimanje i u djelatnosti u kojima se dopušta zapošljavanje u skladu s godišnjom kvotom.

Državljanin treće zemlje može započeti s radom tek nakon što mu je odobrena dozvola za boravak i rad. Zbog toga u ugovor o radu treba uključiti odredbu u skladu s kojom se stupanje na snagu ugovora o radu odgađa do dobivanja dozvole. Odnosno, de facto se potpisuje predugovor o radu.

Kad policijska uprava odnosno postaja može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Policijska uprava odnosno postaja može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad kada:
1. poslodavac ne ispunjava obveze u odnosu na socijalnu sigurnost, prava radnika, uvjete rada i zapošljavanja te porezne obveze odnosno kolektivni ugovor koji ga obvezuje;
2. je poslodavac u postupku stečaja, bio u postupku stečaja ili ne obavlja gospodarsku aktivnost;
3. državljanin treće zemlje krši odredbe Zakona o strancima koje se odnose na ulazak, boravak i rad;
4. državljanin treće zemlje ili poslodavac nije podmirio izrečenu novčanu kaznu;
5. je poslodavac sankcioniran zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja;
6. je glavna svrha osnivanja ili djelovanja poslodavca olakšavanje ulaska i zapošljavanja državljana trećih zemalja.

Kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, ove kriterije je dobro proučiti i provjeriti prije ulaska u čitav proces i s njim povezanih troškova.

Može li strani radnik raditi na poslovima ili za poslodavca za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad?

Radnik iz trećih zemalja smije raditi samo za poslodavca i na poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad.

Kada i gdje je potrebno poslati zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad?

Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad podnosi se policijskoj upravi ili postaji prema jednom od tri kriterija. To može biti mjesto boravišta, sjedište poslodavca ili mjesto rada. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 60 dana prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.

Kad prestaje važiti dozvola za boravak i rad stranaca?

Dozvola za boravak i rad državljaninu treće zemlje u skladu s odredbom Zakona o strancima prestaje važiti ako:
– prestanu postojati uvjeti za odobrenje privremenog boravka (svrha boravka, valjana putna isprava, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje);
– državljanin treće zemlje ima zabranu ulaska i boravka u RH;
– državljanin treće zemlje u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka nije prijavio boravište policijskoj upravi ili postaji;
– državljanin treće zemlje iselio se iz RH ili neprekidno boravi u inozemstvu dulje od 30 dana;
– državljanin treće zemlje boravi u RH suprotno svrsi radi koje mu je odobren privremeni boravak.

Kako zaposliti stranog radnika koji nezakonito boravi i radi u Republici Hrvatskoj?

Ukratko, nikako. Poslodavac fizička osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za svakog stranca (državljanina treće zemlje) s kojim zasnuje radni odnos ako državljanin treće zemlje nema dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada.

Poslodavac pravna osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna za svakog državljanina treće zemlje s kojim zasnuje radni odnos ili se koristi njegovim radom. Zato je dobro prvo provjeriti status stranog radnika u RH prije stupanja u radni odnos.

Koje su propisane kazne ako poslodavac zaposli stranog radnika na poslovima za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada?

Ako poslodavac fizička osoba zaposli stranca državljanin treće zemlje koji radi na poslovima za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad odnosno potvrda o prijavi rada kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za svakog državljanina treće zemlje kojeg nezakonito zapošljava.

Kad je poslodavac pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom od 70.000,00 do 150.000,00 kuna.

Ako imate dodatnih pitanja vezano uz to kako zaposliti stranog radnika, možete nas kontaktirati ovdje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.