Kako isplatiti dobit ili dividendu inozemnim društvima iz država članica EU ili trećih zemalja?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Kako isplatiti dobit inozemnom

Ako je vaše društvo povezano s drugim društvom iz države članice Europske unije, susrest ćete se s nizom poreznih pitanja. Jedno od njih je i: kako isplatiti dobit inozemnom društvu? Pritom će se pravila razlikovati ovisno o tome radi li se o državi članici EU ili trećim zemljama. Isto pitanje vrijedi, naravno, i za dividende.

U nas je pitanje kako isplatiti dobit inozemnom društvu – kao i dividende – uređeno Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom poreza na dobit. Njima je regulirano plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobiti (dividende) između matičnih društava i povezanih društava iz država članica EU.

Kad se ne plaća porez po odbitku na isplatu dobiti (dividendu)?

Porez po odbitku na dividendu ili udio u dobitku ne plaća se ako se ta dividenda isplaćuje društvu koje ima jedan od oblika na koje se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja. To vrijedi za matična i povezana društva iz različitih zemalja članica EU.

Uz to, potrebno je da budu ispunjena i dva uvjeta:
– primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti;
– ako taj najniži udio ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.

Na koja se društva primjenjuje oslobođenje od oporezivanja porezom po odbitku na dividendu?

Ono se primjenjuje samo na društva primatelje na koje se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja za matična i povezana društva iz različitih zemalja članica EU-a. Poseban popis takvih društava propisan je Dodatkom u sklopu Pravilnika o porezu na dohodak.

Što je potrebno dostaviti Poreznoj upravi prilikom svake isplate dobiti (dividende) oslobođene plaćanja poreza?

Potrebno je dostaviti dokumentaciju prilikom svake isplate dobiti (dividende) oslobođene plaćanja poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti. U roku od 15 dana za svaku isplatu Poreznoj upravi se šalje:
– dokaz o rezidentnosti primatelja (inozemnoga trgovačkog društva) za porezne svrhe u trenutku isplate;
– dokaz o minimalnom izravnom udjelu u kapitalu isplatitelja od 10%;
– dokaz o trajanju toga minimalnog udjela od najmanje 24 mjeseca;
– dokaz o tome da društvo ima jedan od oblika na koje se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja za matična i povezana društva navedenih u Dodatku E Pravilnika o porezu na dobit;
– dokaz o tome da je društvo primatelj obveznik jednog od poreza navedenih u Dodatku F Pravilnika o porezu na dobit.

Što ako je društvo iz EU vlasnik društva iz Hrvatske kraće od 24 mjeseca ili ima manje od 10% udjela u kapitalu?

Kad je isplatitelj dividende društvo iz Hrvatske i isplaćuje dobit društvu iz EU pod navedenim uvjetima, primjenjuje se Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konkretno, isplatitelj je dužan obračunati Porez po odbitku po stopi koja je propisana Ugovorom između Republike Hrvatske i države iz koje je društvo primatelj dividende.

Kako se obračunava porez po odbitku kada je primatelj dividende društvo iz trećih zemalja?

Kada je primatelj dividende strano društvo izvan EU tada se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.

Što kada je primatelj dividende ili udjela u dobiti fizička osoba stranac – nerezident?

Kod isplata dividende ili udjela u dobitku fizičkim osobama nerezidentima obračunava se porez na dohodak od kapitala.

Uzima se u obzir i je li s državom iz koje dolazi primatelj dividende – nerezident, sklopljen Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Pod primateljem dividende ovdje se misli na člana društva.

Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju prednost pred oporezivanjem tuzemnim propisom. Ako s državom iz koje dolazi nerezident nije sklopljen takav Međunarodni ugovor, oporezivanje treba obaviti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Dakle, u tom se slučaju ne uvažavaju propisi države iz koje dolazi nerezident.

Gdje se mogu oporezivati dividende i udjeli u dobitku ako je primatelj dividende ili udjela u dobiti fizička osoba stranac – nerezident?

Odredbama većine Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja utvrđeno je da se dividende i udjeli u dobitku mogu oporezivati u državi izvora takva primitka ili u državi rezidentnosti člana društva koji ostvaruje takav primitak.

Kad je utvrđena mogućnost oporezivanja u državi izvora, treba provjeriti je li Ugovorom predviđeno oporezivanje takve dividende prema smanjenoj stopi. Država izvora je u ovom slučaju Republika Hrvatska. Ta smanjena stopa može iznositi 5 % ili 10 % od bruto-svote dividende.

Kako isplatiti dobit inozemnom društvu iz trećih zemalja s EU popisa nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe?

Nekooperativne jurisdikcije su one koje ne surađuju s međunarodnim poreznim vlastima. Ako tvrtka iz hrvatske isplaćuje dividendu ili udio u dobiti matičnoj tvrtki iz trećih zemalja, uzima se u obzir sljedeće:

– nalazi li se zemlja na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe;

– Republika Hrvatska s tom zemljom ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ako su oba uvjeta zadovoljena, porez po odbitku plaća se po stopi od 20%.

Možda vas, osim toga kako isplatiti dobit inozemnom društvu, zanimaju i pravila kod domicilnih društava. Zato provjerite naš članak o isplati dobiti i dividendi te njihovu oporezivanju.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.