Tko je obveznik dvojnog iskazivanja cijena u eurima i kunama te u kojim slučajevima?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Dvojno iskazivanje cijena

Odlučeno je! Od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službenom novčanom jedinicom i zakonskim sredstvom plaćanja u RH. No, prije toga čeka nas razdoblje prilagodbe na novu valutu. Tijekom te prilagodbe kupaca, bit će obvezno dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama. Saznajte tko mora istaknuti dvojne cijene, u kojim situacijama te do kojeg datuma!

Tko je obveznik dvojnog iskazivanja cijena?

Dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama obvezno je isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima (fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj.

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga tako da su istodobno istaknuti u kunama i u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Prema Zakonu o uvođenju eura, obvezno dvojno iskazivanje je propisano za razdoblje od 5. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023.

Gdje je potrebno dvojno iskazivati cijenu robe i usluga?

Poslovnim subjektima propisana je sljedeća obveza dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga:

– u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi, odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi;

na internetskoj stranici;

u ponudi na trajnom mediju;

u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu;

– tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge;

– u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga;

– putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Kod kojih isplata poslodavac mora dvojno iskazivati iznose?

Prema Zakonu o uvođenju eura u razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan dvojno iskazati ukupnu svotu isplaćenu radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće (za vrijeme bolovanja, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr.), otpremnine i drugih materijalnih prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.) koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Takva odredba ne priječi poslodavca da sve svote, a ne samo ukupne, dvojno iskaže na navedenim potvrdama.

Zakonom o uvođenju eura izrijekom je utvrđeno kako je od obveze dvojnog iskazivanja izuzet putni nalog.

U razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja naručitelji koji sklapaju ugovore o djelu i autorskopravne ugovore bit će obvezni u takvim ugovorima dvojno iskazati ukupnu svotu koja će biti isplaćena izvršitelju, uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Kada ne postoji obaveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluga?

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se u prvom redu na odnos s potrošačima (fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj.

Kada postoji odnos poslovnog subjekta prema drugom poslovnom subjektu, kreditnoj instituciji, instituciji za platni promet, pružatelju financijske usluge ili tijelu javne vlasti i obratno, između takvih pravnih osoba nema obveze dvojnog iskazivanja.

Nije zabranjeno tj. može se dvojno iskazivati i u takvim poslovnim odnosima ali nije obvezno.

Koji je tečaj konverzije eura u kune?

Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Prema Uredbi vijeća (EZ) 1103/97 konverzijski tečaj utvrđuje se sa šest znamenaka te je prilikom isticanja tog tečaja potrebno iskazati puni tečaj neovisno o tome što je zadnja znamenka nula. Prilikom konverzije tečaj se ne smije zaokruživati niti skraćivati.

Cijene i druge novčane vrijednosti iz kuna u eure trebaju se preračunavati dijeljenjem svote kuna s fiksnim tečajem od 7,53450. U slučaju konverzije iz eura u kune to se čini množenjem svote eura s fiksnim tečajem od 7,53450.

Koja su bitna pravila kod preračunavanja i zaokruživanja?

Zakon o uvođenju eura vezano uz opća pravila preračunavanja i zaokruživanja oslanja se na Uredbu (EZ) br. 1103/97 prema kojoj je propisano da se novčane svote u trenutku zaokruživanja nakon konvertiranja u jedinicu eura primjenom fiksnog tečaja konverzije zaokružuju naviše ili naniže na najbliži cent.

Pri navedenom preračunavanju primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena

– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Je li zbog uvođenja eura potrebno mijenjati ugovore i druge pravne instrumente?

Prema Zakonu o uvođenju eura propisano je pravilo prema kojemu se svote navedene u pravnim instrumentima (npr. zakonske odredbe, upravni akti, sudske odluke, ugovori, rješenja o ovrsi, zadužnice i dr. instrumenti osiguranja plaćanja, jamstva i dr.), smatraju svotama u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Prema tome nije potrebno mijenjati postojeće ugovore o radu, trgovačke ugovore, ugovore o kreditu, ugovore o poslovnoj suradnji, zadužnice, jamstva, ugovore o zakupu i druge pravne instrumente u kojima su novčane svote utvrđene u kunama.

Pravni instrumenti u kojima su svote navedene u eurima, a koji se od dana uvođenja eura preračunavaju u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ili drugom tečaju banke, nakon uvođenja eura smatrat će se svotama u eurima. Njih, isto tako, neće biti potrebno mijenjati.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 11.8.2022., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.