Koje se porezne olakšice mogu koristiti prilikom donacija i darovanja?

Published by Bruno Cvitanović on

Donacije

Darovanje je Zakonom o obveznim odnosima definirano kao davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju bez ikakve naknade i protučinidbe. S poreznog gledišta, darovanja i donacije imaju potpuno jednako značenje.

Kakve porezne olakšice mogu koristiti tvrtke?

Zakon o porezu na dobit uređuje da se donacije i darovanja za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe. Ona se mogu uputiti udrugama i drugim osobama (koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima). Pritom se iznosi do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini smatraju porezno priznatim troškom.

Što znači porezno priznati trošak?

To znači da novac, stvari i usluge koje su dane u obliku donacija ili darovanja predstavljaju trošak poslovanja u 100% iznosu.

Kakve porezne olakšice mogu koristiti obrti i slobodna zanimanja?

Zakon o porezu na dohodak propisuje da se darovanja dana u stvarima i u novcu (doznačenim na žiroračun) do visine 2% primitaka ostvarenog u prethodnoj godini smatraju porezno priznatim troškom. Pritom se ona mogu darovati za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama (koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima).

Kada pravne osobe mogu davati donacije fizičkim osobama?

Ako se radi o plaćanju troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba koji nisu plaćeni osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Ti troškovi obuhvaćaju: operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala. Bitno je da je darovanje, odnosno plaćanje troškova, obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Što kada je darovatelj poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost?

Kada je riječ o darovanju u robi, poduzetnik je prema Zakonu o PDV-u obvezan udruzi izdati račun i na njemu obračunati svotu PDV-a na tržišnu vrijednost robe. Valja dodati i napomenu da račun služi za obračun PDV-a i da primatelj dara po njemu nema obvezu plaćanja.

Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara te ne bi smio premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine da bude porezno priznati trošak. Za više o obračunu PDV-a kod poslovnih darova pogledajte ovdje.

Kako se PDV obračunava kod darivanja usluge?

Kod darivanja usluge treba izdati račun u tržišnoj svoti vrijednosti usluga uvećanoj za svotu PDV-a.

Obračunava li se za donacije u novcu PDV?

Za donacije u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost niti izdavati račun.

Kako fizičke osobe mogu koristi porezne olakšice za darovanja ili donacije nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak?

Porezni obveznik (fizička osoba) može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun za udruge. Darovanja moraju biti namijenjena za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, i to udrugama i drugim osobama (koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima).

Porezni obveznik (fizička osoba) može iskoristiti poreznu olakšicu do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Alternativno, može biti proveden i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Koji dokument treba dostaviti fizička osoba poreznoj upravi kako bi mu se priznala porezna olakšica?

Da bi se fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnost tj. koje ne predaju godišnju prijavu poreza na dohodak smanjila osnovica poreza na dohodak (smanjio porez na dohodak do visine 2% primitaka) trebaju predati ZPP-DOH obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu.

Uz to, trebaju priložiti vjerodostojnu ispravu kao dokaz o danoj donaciji ili darovanju. Pod time se podrazumijevaju preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora odnosno potvrde o danim darovanjima u dobrima i uslugama.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.